Podporené projekty z 3. výzvy

Podporené projekty z 3. výzvy v téme Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Občianske Združenie kRaj
O včelách a ľuďoch

Stručný opis projektu:

Projekt posilňuje postavenie združenia kRaj medzi občianskymi organizáciami, pričom plánuje vytvoriť spoločnú platformu organizácií a v rámci nej aj národný plán ochrany opeľovačov. Združenie chce rozvíjať aj povedomie verejnosti v tejto téme a naviazať naň aj fundraising, čo zároveň pomôže finančnej stabilite. V rámci projektu vznikne Centrum na ochranu opeľovačov, ako prvé svojho druhu. Hlavným cieľom projektu je teda sieťovanie s inými organizáciami, rozvoj vlastného fundraisingu a posilnenie tímu občianskeho združenia o nového pracovníka.

Plánované obdobie: 2021-11-01 – 2023-04-30

Partner 1 projektu: Mangfolk, Nórsko
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 85 957,78 €
Schválený grant:
77 362,00

Podporené projekty z 2. výzvy

Podporené projekty z 2. výzvy v téme Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – základné a strategické granty.

Základné granty:
Different – občianske združenie
Bašta – zázemie pre občianske aktivity

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je posilniť kapacity a kompetencie občianskeho združenia Different v spolupráci s expertnými a spolupracujúcimi organizáciami. Prostredníctvom zrekonštruovania a sfunkčnenia ďalšej časti kultúrno-komunitného centra Bašta sa rozšíri zázemie pre občianske aktivity v Bardejove. Projekt prispeje aj k vytváraniu partnerstiev a sieťovaniu lokálnych aktívnych ľudí v meste a okolí.

Plánované obdobie: 2020-06-01 – 2021-10-31

Partner 1 projektu: Kulturfjøset Huser
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 88 637, 77 €
Schválený grant: 79 774 €

Strategické granty:
PDCS, o.z.
Občianski lídri na dlhé trate

Stručný opis projektu:

Vzdelávaco-transformačný projekt zameraný na budovanie líderských kapacít a reziliencie organizácií. Zameriava sa na podporu dvoch typov lídrov. Prvými sú nastupujúci riaditelia a riaditeľky MNO, ktorí sa v riadiacej pozícii ocitli nedávno. Druhou skupinou sú senior lídri, ktorí sú po rokoch v riadiacej pozícii často prepracovaní či vyhorení. Projekt sa zameriava aj na posilnenie organizácií, špecificky na budovanie ich reziliencie (odolnosti voči nepredvídateľným zmenám).

Plánované obdobie: 2020-06-01 – 2021-11-30

Partner 1 projektu: Menneskerettighetsakademiet – Human Rights Academy
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu:  €
Schválený grant:  €

Podporené projekty z 1.výzvy

Podporené projekty z 1. výzvy v téme Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – základné a strategické granty.

Základné granty:
Raná starostlivosť, n.o.
Vitálne kapacity

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie kapacít organizácie s presahom k cieľovým skupinám. Organizácia projektom zlepší riadenie organizácie: posilní manažérske zručnosti, upraví organizačnú smernicu a organizačnú štruktúru, prehodnotí kompetencie a úlohy ľudí v tíme, zlepší tímovú komunikáciu, overí udržateľnosť fungovania po ukončení projektu a navrhne Stratégiu organizácie na roky 2021 – 2023. Pripraví podklady pre akreditáciu vzdelávania v metóde Videotréning interakcií. Pilotne vyškolí v kurzoch o poškodení zraku a Videotréningu interakcií rodičov a odborníkov.

Plánované obdobie: 2019-10-01 – 2020-12-31

Partner 1 projektu: Icelandic National Institute for the Blind, Visually Impaired and Deafblind
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 65 000 €
Schválený grant: 58 500 €

Strategické granty:
Centrum pre filantropiu n.o.
Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je posilnenie občianskej spoločnosti cez rozvoj individuálnej filantropie najmä mladých ľudí a cez poskytnutie nových moderných online nástrojov pre organizácie, ktoré im zjednodušia prístup k financiám od individuálnych darcov. Vďaka posilneniu finančných kapacít organizácií sa zvýši ich ukotvenie v spoločnosti a uvoľní im kapacity na výkon primárnej činnosti. Najmenej 200 organizácií využívajúcich službu DARUJME.sk získa počas trvania projektu minimálne 2 000 € vďaka efektívnej komunikácii.

Plánované obdobie: 2019-07-01 – 2021-12-31

Partner 1 projektu: NORSENSUS MEDIAFORUM
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 114 729 €
Schválený grant: 103 256 €

Menu