Podporený projekt v PDP2

Podporený projekt vo výzve Občianska participácia – Rozvoj a využitie životných zručností mladých ľudí (preddefinovaný projekt).

Nadácia pre deti Slovenska
Mladí komunitní lídri

O organizácii:

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Poskytuje podporu deťom, mladým ľuďom a dôležitým dospelým, ktorí stoja pri nich počas ich života.  Svoje poslanie napĺňa priamou pomocou, inováciami systémov starostlivosti a spájaním organizácií a expertov, pôsobiacich v tejto oblasti, ale aj v komerčnej sfére, štátnej správe a samospráve. Pomáha jednotlivcom i firmám realizovať ich predstavy o rôznych formách pomoci tam, kde je potrebná, spôsobom, ktorý je pre nich najvhodnejší. Už niekoľko rokov poskytuje finančné granty organizáciám pracujúcim s deťmi, vzdeláva učiteľov a iných pracovníkov s deťmi, spravuje nadačné fondy, realizuje tiež verejnú zbierku Hodina deťom a udeľuje ocenenie Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom.

Stručný opis projektu:

Nadácia pre deti Slovenska sa dlhodobo venuje práci s mladými ľuďmi.

Vďaka projektu organizácia mohla dať skupine 75-tich mladých ľudí zažiť práve takúto skúsenosť. Projekt učil mladých komunitných lídrov prostredníctvom komplexného vzdelávania mapovať potreby komunity, komunikovať s verejnosťou, spolupracovať s partnermi a so samosprávou, realizovať komunitné projekty – od ich tvorby, cez manažment, projektové riadenie a prácu v tíme, až po ich vyhodnotenie a vyúčtova- nie. Počas celého programu mladí ľudia tiež rozvíjali ich životné zručnosti a líderské schopnosti. Spoločne so 14 mentormi, ktorí im poskytli viac ako 4 100 mentoringo- vých hodín, sa im podarilo úspešne zrealizovať 61 lokálnych komunitných projektov. Projekty sa venovali rôznym oblastiam – zameriavali sa na komunitný rozvoj, ochranu životného prostredia, vzdelávania, obnovy verejných priestorov alebo kultúry.

Čo sa v projekte podarilo?

Napríklad: vytvoriť viacero náučných chodníkov, vybudovať online kvír kniž- nicu, spracovať metodiku pre výuku s využitím 3D tlačiarní, postaviť viace- ro workoutových a detských ihrísk alebo zorganizovať mestský festival výtvarného umenia.

Vďaka kvalitne realizovaným komunit- ným projektom sa do projektu podari- lo zapojiť viac ako 4 000 účastníkov.

Geografické zameranie projektu: celé Slovensko

Výška grantu: 299 613 €

Obdobie realizácie projektu: 11/2021 – 06/2023

Menu