Podporený projekt v PDP2

Podporený projekt vo výzve Občianska participácia – Rozvoj a využitie životných zručností mladých ľudí (preddefinovaný projekt).

Nadácia pre deti Slovenska
Mladí komunitní lídri

O organizácii:

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom. Poskytuje podporu deťom, mladým ľuďom a dôležitým dospelým, ktorí stoja pri nich počas ich života.  Svoje poslanie napĺňa priamou pomocou, inováciami systémov starostlivosti a spájaním organizácií a expertov, pôsobiacich v tejto oblasti, ale aj v komerčnej sfére, štátnej správe a samospráve. Pomáha jednotlivcom i firmám realizovať ich predstavy o rôznych formách pomoci tam, kde je potrebná, spôsobom, ktorý je pre nich najvhodnejší. Už niekoľko rokov poskytuje finančné granty organizáciám pracujúcim s deťmi, vzdeláva učiteľov a iných pracovníkov s deťmi, spravuje nadačné fondy, realizuje tiež verejnú zbierku Hodina deťom a udeľuje ocenenie Komunita priateľská k deťom a mladým ľuďom.

Hlavné ciele a aktivity projektu:

Projekt sa zameriava na rozvíjanie osobných zručností a schopností mladých ľudí v oblasti komunitného líderstva. Nadácia pre deti Slovenska pripraví intenzívny vzdelávací program pod vedením skúsených mentorov, vytvorí príležitosti sieťovanie, pomôže mladým lídrom nadviazať kontakty so skúsenými občianskymi aktivistami a poskytne zdroje na realizáciu konkrétnych komunitných aktivít mladých ľudí. Zároveň bude informovať verejnosť o aktuálnych potrebách mladých ľudí prostredníctvom komunikačnej kampane.

Cieľom projektu je pripraviť mladých komunitných lídrov vo veku 15 – 25 rokov z celého Slovenska počas 3 rokov cez intenzívny vzdelávací program: 3 nadväzujúce školenia pre 25 účastníkov ročne (spolu 9 školení pre 75 účastníkov). Súčasťou je mentoring pod vedením skúsených komunitných aktivistov z celého Slovenska a podpora realizácie komunitných projektov (podľa plánov 60 miestnych komunitných projektov). Sieťovanie účastníkov a ich ďalší rozvoj sa podporí 3 letnými alumni školami. Mladých komunitných lídrov tiež zosieťuje medzi sebou a pomôže im vytvárať vlastné malé projekty. Medzi jednotlivými školeniami budú mladí lídri plniť praktické zadania, ktoré ich budú viesť procesom komunitného líderstva a s ktorými budú vždy na ďalšom školení pracovať.

Dôležitou súčasťou projektu je výber účastníkov z ohrozených skupín, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít a z vidieka. Tento aspekt je možné splniť pomocou siete spolupracujúcich a podporených organizácií, ako aj zapojených mentorov či konzultantov. Veľkým plusom projektu je v súvislosti s účastníkmi aj možnosť prihlásenia sa vo dvojici, čo môže pomôcť mládeži v prihlásení sa aj v prípade, že ako jednotlivci majú strach z podobných aktivít. Jednotlivé školenia sa budú realizovať na rôznych miestach Slovenska, kde realizátori projektu vždy ukážu príklady dobrej praxe z daného regiónu, a to buď návštevou projektov alebo pozvaním hostí na program. Zároveň sa odstráni možná diskriminácia najmenej rozvinutých regiónov Slovenska a poukáže sa na fakt, že aj v chudobnejších oblastiach Slovenska je možné nájsť príklady dobrej praxe aktívnych, zručných mladých ľudí, ktorí sú schopní a majú záujem meniť svoju životnú situáciu k lepšiemu.

Dobre vypracovanou kampaňou sa informácie o uskutočňovaní projektu, jeho cieľoch, výsledkoch a výstupoch dostanú k širokej verejnosti. Ľudia sa tak dozvedia o aktivitách mladých komunitných lídrov, ako aj o potrebách mladých ľudí.

Geografické zameranie projektu: celé Slovensko

Výška grantu: 299 613 €

Menu