Obhajoba verejných záujmov

Advokačné aktivity a monitorovanie výkonu verejnej moci sú dôležité pre demokratické riadenie spoločnosti a pre riešenie problémov, ktoré znižujú dôveru občanov vo fungujúci štát, samosprávu a  verejné služby. Občianske organizácie tu dopĺňajú prácu nezávislých médií a ponúkajú kritickú reflexiu na spôsob spravovania vecí verejných.

Tematické zameranie:

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti.

  • ACF podporí aktívne zapojenie organizácií občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni – očakávame, že OOS pripravia a predložia návrhy na zmenu 20 politík, právnych noriem a verejných rozhodnutí zameraných napríklad na právne nástroje umožňujúce efektívnejšiu účasť verejnosti na rozhodovaní, reformu súdnictva, ochranu životného prostredia, inklúziu zraniteľných skupín a pod.
  • Prostredníctvom podpory aspoň 5 kampaní OOS zameraných na dobré spravovanie vecí verejných a transparentnosť program prispeje k zlepšeniam v tejto obzvlášť citlivej oblasti. ACF tiež povzbudí organizácie k tomu, aby svoju prácu stavali na dôkazoch, čím pomôže zmierniť jednu zo slabín stránok ich činnosti.
Finančná alokácia:

Typy grantov:

1 800 000 €

 

Základné granty: 30 000-80 000€
12-18 mesiacov
3 výzvy
Strategické granty: 80 000-120 000€
18-30 mesiacov
2 výzvy
Členovia výberovej komisie: Štefan Jančo, programový manažér Nadácia Ekopolis
Mária Ház, programová manažérka, Karpatská nadácia
Filip Vagáč

Témy

Občianska participácia

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík

Obhajoba verejných záujmov

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania

Zraniteľné skupiny

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti

Fond bilaterálnej spolupráce

Výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi organizáciami a subjektmi.

Menu