Fond bilaterálnej spolupráce

Súčasťou programu ACF je tiež bilaterálna výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi slovenskými organizáciami občianskej spoločnosti a subjektmi v donorských krajinách. Tématickou prioritou bilaterálnej spolupráce je fenomém šírenia dezinformácií a propagandy zameranej proti demokratickému spravovaniu spoločnosti.

Tematické zameranie:

Finančná alokácia fondu bilaterálnej spolupráce je 100 000 €. Fond bude poskytovať malé granty do výšky 10 000 €.

Predchádzanie šírenia falošných správ a propagandy zameranej proti demokratickému spravovaniu spoločnosti.

Finančná alokácia: 100 000 €
Dĺžka projektu: 6 – 12 mesiacov
Počet výziev: priebežne otvorená výzva

Témy

Občianska participácia

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík

Obhajoba verejných záujmov

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania

Zraniteľné skupiny

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti

Fond bilaterálnej spolupráce

Výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi organizáciami a subjektmi.

Menu