Ľudské práva

Nedostatočná úroveň a kvalita vzdelania v oblasti ľudských práv vytvára množstvo výziev. Vzdelanie v tejto oblasti je často znížené na jednoduché zapamätávanie faktov a definícií, vyučovanie histórie bez vzťahu k iným témam a diskusia o novodobej histórii je obvykle nedostatočná. Ambíciou ACF bolo preto povzbudenie a podpora organizácií občianskej spoločnosti v tom, aby do oblasti priniesli inovácie, podporili kritické myslenie a poskytli vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv.

V téme ľudské práva bolo podporených 20 projektov.

Tematické zameranie:

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania.

V rámci témy ľudské práva sa podarilo: 

  • zapojiť 164 vzdelávacích inštitúcií, ktoré začali poskytovať vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv,
  • uskutočniť 8 kampaní s cieľom zvýšenia povedomia v oblasti rodovej rovnosti
  • zapojiť 81 občianskych organizácií do zmierňovania nenávistných prejavov
  • vyškoliť 1 077 profesionálnych pracovníkov v oblasti občianskych a ľudských práv 
Finančná alokácia:

Typy grantov:

1 335 461 €

 

Základné granty: 30 000 – 80 000€
12 – 18 mesiacov
2 výzvy
Strategické granty: 80 000 – 120 000€
18 – 30 mesiacov
1 výzva (vyhlásená bude v roku 2019)
Členovia výberovej komisie: Štefan Jančo, programový manažér Nadácia Ekopolis
Mária Ház, programová manažérka, Karpatská nadácia
Filip Vagáč

Témy

Občianska participácia

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík

Obhajoba verejných záujmov

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania

Zraniteľné skupiny

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti

Fond bilaterálnej spolupráce

Výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi organizáciami a subjektmi.

Menu