Ľudské práva

Nedostatočná úroveň a kvalita vzdelania v oblasti ľudských práv vytvára množstvo výziev. Vzdelanie v tejto oblasti je často znížené na jednoduché zapamätávanie faktov a definícií, vyučovanie histórie bez vzťahu k iným témam a diskusia o novodobej histórii je obvykle nedostatočná. Ambíciou ACF je preto povzbudenie a podpora organizácií občianskej spoločnosti v tom, aby do oblasti priniesli inovácie, podporili kritické myslenie a poskytli vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv.

Tematické zameranie:

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania.

  • Cieľom ACF je poskytnúť vzdelávanie v oblasti občianskych a ľudských práv 2 tisíc študentom a školenia v oblasti ľudských práv 225 profesionálom, najmä z radov učiteľov, ale tiež aj zástupcom verejnej správy.
  • Program sa okrem toho zameria aj na ovplyvnenie postojov cieľových skupín voči menšinám, napríklad v súvislosti s Rómskou menšinou a v otázkach rodovej rovnosti, okrem iného aj podporou aktivít na zmiernenie prejavov nenávisti a negatívnych stereotypov.
  • ACF podporí aj informačné kampane zamerané na ľudské práva, rovnaké zaobchádzanie, rodovú rovnosť (vrátane rodovo podmieneného násilia) a to aj na miestnej a regionálnej úrovni. Program umožní podporenie aspoň 10 organizácií, ktoré zamerajú svoje aktivity na zmiernenie prejavov neznášanlivosti.
Finančná alokácia:

Typy grantov:

1 000 000 €

 

Základné granty: 30 000 – 80 000€
12 – 18 mesiacov
2 výzvy
Strategické granty: 80 000 – 120 000€
18 – 30 mesiacov
1 výzva (vyhlásená bude v roku 2019)
Členovia výberovej komisie: Štefan Jančo, programový manažér Nadácia Ekopolis
Mária Ház, programová manažérka, Karpatská nadácia
Filip Vagáč

Témy

Občianska participácia

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík

Obhajoba verejných záujmov

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania

Zraniteľné skupiny

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti

Fond bilaterálnej spolupráce

Výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi organizáciami a subjektmi.

Menu