Active Citizens Fund Slovakia

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Program Active Citizens Fund – Slovakia sa nachádza v záverečnej fáze, ukončovania projektov a záverečných reportovaní. Všetky grantové výzvy sú uzavreté.

V programe bolo celkovo podporených 188 projektov v rámci troch výziev:

Témy

Občianska participácia

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík.

Obhajoba verejných záujmov

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti.

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania.

Zraniteľné skupiny

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti.

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti.

Fond bilaterálnej spolupráce

Výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi organizáciami a subjektmi.

Tí čo zanechali stopu

Od začiatku programu Active Citizens Fund – Slovakia sme sa stretli s množstvom príkladov dobrej praxe a pozitívnych výsledkov z podporených projektov. My sa chceme s vami podeliť o príbehy, ktoré zanechali stopu.

Užitočné linky

Oficiálna webová stránka finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15-členským štátom Európskej únie www.eeagrants.org
Oficiálna webová stránka Úradu vlády SR o grantoch EHP a Nórska www.eeagrants.sk
Oficiálna webová stránka na vyhľadávanie partnerov v donorských krajinách spravovaná Nórskym Helsinským výborom www.ngonorway.org
Menu