Občianska participácia

Aktívny záujem občanov o dianie v spoločnosti je nevyhnutnou súčasťou fungujúcej demokracie. Cez umožnenie účasti verejnosti na rozhodovaní a cez zapájanie občanov do aktivít občianskej spoločnosti chce ACF zvýšiť dôveru k demokratickým inštitúciám a predchádzať radikalizácii verejného života.

Tematické zameranie:

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík.

  • ACF podporí účasť občanov v rozhodovaní o verejných politikách, vrátane otázok súvisiacich so životným prostredím a zmenou klímy. Zameria sa na vytvorenie a vylepšovanie infraštruktúry, ktorá  verejnosti umožní zapájať sa do diskusie a posilní tak jej účasť na rozhodovaní – a to v zmysle hmotnom (fyzické priestory pre aktivity organizácií) aj nehmotnom (napríklad webové nástroje, platformy a pracovné skupiny).
  • Cieľom programu je podporiť 50 iniciatív organizácií občianskej spoločnosti (OOS) umožňujúcich občanom zapájať sa do rozhodovania o verejných záležitostiach, z toho 20 iniciatív v prípade OOS zameraných na mládež a 30 smerom k dospelým ľuďom.
  • Osobitú pozornosť bude venovať zapojeniu mládeže do aktivít občianskej spoločnosti – podporou najmenej 16 OOS zameraných na prácu s mládežou.
Finančná alokácia:

Typy grantov:

1 400 000 €

 

Základné granty: 30 000-80 000€
12-18 mesiacov
3 výzvy
Mikrogranty: do 8 000€
do 12 mesiacov
priebežne otvorené
Členovia výberovej komisie: Zuzana Čačová, programová manažérka, OSF
Erika Szabóová, programová manažérka, OSF
Jana Vlašičová

Témy

Občianska participácia

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík

Obhajoba verejných záujmov

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania

Zraniteľné skupiny

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti

Fond bilaterálnej spolupráce

Výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi organizáciami a subjektmi.

Menu