Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Nedostatok zdrojov umožňujúcich budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti núti organizácie k tomu, aby sa sústredili na svoje prežívanie a odkláňa ich od presadzovania takých strategických zmien v ich činnosti, ktoré by im zabezpečili dlhodobý rozvoj. Program v tejto téme umožní organizáciám, aby zlepšili svoje zručnosti, posilnili kompetencie, zavádzali riadenie vo vyššom štandarde a uskutočňovali moderné stratégie posilňujúce ich udržateľnosť. ACF tiež podporí projekty na zlepšenie prostredia pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Tematické zameranie:

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti.

  • Všetky projekty podporené programom umožnia organizáciám aj posilnenie ich kapacít, no zároveň očakávame, že 20 organizácií zameria svoje projekty na svoje posilnenie priamo. Z celkového počtu 170 podporených organizácií bude aktivity na svoj kapacitný rozvoj realizovať aspoň 30 %, teda 55 organizácií.
  • Na národnej úrovni je cieľom zmena 4 národných politík a zákonov vzťahujúcich sa k zlepšeniu prostredia súvisiaceho s pôsobením organizácií občianskej spoločnosti.
Finančná alokácia:

Typy grantov:

1 600 000 €

 

Základné granty: 30 000- 80 000 €
12-18 mesiacov
3 výzvy
Strategické granty 80 000 – 120 000€
18-30 mesiacov
2 výzvy
Členovia výberovej komisie: Zuzana Čačová, programová manažérka, OSF
Mária Ház, programová manažérka, Karpatská nadácia
Vlasta Körnerová

Témy

Občianska participácia

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík

Obhajoba verejných záujmov

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania

Zraniteľné skupiny

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti

Fond bilaterálnej spolupráce

Výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi organizáciami a subjektmi.

Menu