Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Nedostatok zdrojov umožňujúcich budovanie kapacít organizácií občianskej spoločnosti núti organizácie k tomu, aby sa sústredili na svoje prežívanie a odkláňa ich od presadzovania takých strategických zmien v ich činnosti, ktoré by im zabezpečili dlhodobý rozvoj. Program v tejto téme umožnil organizáciám, aby zlepšili svoje zručnosti, posilnili kompetencie, zavádzali riadenie vo vyššom štandarde a uskutočňovali moderné stratégie posilňujúce ich udržateľnosť. ACF tiež podporil projekty na zlepšenie prostredia pre rozvoj občianskej spoločnosti.

V téme rozvoj organizácií občianskej spoločnosti bolo podporených 23 projektov.

Tematické zameranie:

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti.

V rámci témy rozvoj organizácií občianskej spoločnosti sa podarilo: 

  • vytvoriť 42 spoločných iniciatív vzniknutých na základe spolupráce rôznych občianskych organizácií  
  • uskutočniť 17 kampaní
  • uzavrieť 39 partnerstiev medzi skúsenými a menej skúsenými organizáciami občianskej spoločnosti  
  • podporiť 5 platforiem/sietí zameraných na inklúziu Rómov a posilnenie ich postavenia  

 

Finančná alokácia:

Typy grantov:

1 845 221 €

 

Základné granty: 30 000- 80 000 €
12-18 mesiacov
3 výzvy
Strategické granty 80 000 – 120 000€
18-30 mesiacov
2 výzvy
Členovia výberovej komisie: Zuzana Čačová, programová manažérka, OSF
Mária Ház, programová manažérka, Karpatská nadácia
Vlasta Körnerová

Témy

Občianska participácia

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík

Obhajoba verejných záujmov

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania

Zraniteľné skupiny

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti

Fond bilaterálnej spolupráce

Výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi organizáciami a subjektmi.

Menu