FAQ

Obsah:

 1. Program ACF
 2. Témy programu a obsah projektov
 3. Komunikačné aktivity projektov
 4. Žiadatelia o grant
 5. Partneri v projekte
 6. Rozpočet projektu
 7. Príprava žiadosti o grant
1. Program ACF

1. Aká podpora okrem finančnej je v programe ACF dostupná?

V čase prípravy žiadostí o grant žiadateľom poskytujeme poradenstvo formou konzultácií telefonicky, e-mailom a po dohode aj v rámci osobných stretnutí. Realizátorom projektov budeme poskytovať asistenciu pri ich administrácii, napríklad pri príprave priebežných obsahových a finančných správ. Prostredie občianskej spoločnosti počas realizácie programu podporíme aj predstavením úspešných zahraničných príkladov z prostredia Active Citizens Fund, vrátane usporiadania podujatí pre verejnosť.

2. Ak sú v prvej výzve programu prítomné len základné granty, ostane to tak aj v ďalších výzvach?

Áno. Výnimkou je len téma Ľudské práva, kde v 2. výzve pribudnú aj strategické granty. Celkový prehľad o možnostiach podpory projektov je predstavený v Príručke pre žiadateľa a príjemcu v programe ACF – Slovakia.

 

2. Témy programu a obsah projektov

1. Čo sa myslí pod pojmom menšina? Sú to len Rómovia?

Pod pojmom menšina vnímame všetky skupiny, ktoré sú v porovnaní s majoritnou časťou slovenskej spoločnosti znevýhodnené, a to najmä (avšak nielen) v oblasti ľudských a občianskych práv a v sociálnej oblasti.

V prípade Témy 4 je však zapojenie Rómskej menšiny prioritou.

2. V rámci témy Ľudské práva – je spolupráca so školami podmienkou?

Nie.

3. V rámci témy Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – je možné financovanie miezd zamestnancov?

Áno, financovanie miezd zamestnancov je možné. Zároveň platí, že žiadosť o grant bude hodnotená v zmysle zamerania na konkrétne výsledky a výstupy v téme a súčasťou jej odborného hodnotenia je aj posúdenie kvality rozpočtu (podľa stanovených kritérií). Nie je vhodné, aby sa jednalo o projekt zameraný len na priebežné udržiavanie činnosti organizácie. Kapacity posilnené vďaka projektu majú prispieť k udržateľnosti činnosti organizácie v období po skončení jeho realizácie.

4. V rámci témy Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – môžeme mať aj iného partnera, ako z donorskej krajiny?

Áno. V prípade partnerstva platia všetky všeobecné podmienky stanovené pre túto oblasť.

5. V rámci témy Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – patrí sem aj podpora sieťovania organizácií?

Áno, budovanie kapacít môže byť zamerané aj na siete organizácií, ich platformy a pod.

6. Téma 1 (Občianska participácia) a téma 2 (Obhajoba verejných záujmov) navzájom súvisia. Ako by ste charakterizovali najvýraznejší rozdiel medzi nimi?

Podstatou témy 1 je zapájanie ľudí do diania, v téme 2 je to smerovanie k zmenám politík na základe analýz.

7. Na aké témy môžu byť zamerané zmeny verejných politík?

Tematické zameranie nie je nejakým spôsobom zúžené, cieľom projektov teda môžu byť zmeny verejných politík vo všetkých témach.

8. V téme 1 (Občianska participácia) sa priamo uvádza oblasť životného prostredia. Platí teda, že dostupné sú aj iné oblasti a zamerania?

Áno. Oblasť životného prostredia je v téme 1 konkrétne uvedená medzi výsledkami a výstupmi, no téma je zameraná aj na iné oblasti, hoci nie sú uvedené priamo.

9. Ako sú v programe ACF zadefinovaná mládež a deti?

Tieto kategórie v programe ACF nie sú definované a ich vnímanie nejakom konkrétnom zmysle nezužujeme. Do cieľovej skupiny mladých ľudí napríklad patria aj študenti vysokých škôl.

10. Je možné prelínanie sa rôznych aktivít projektov, napríklad advokácie a vzdelávania?

Áno, je to možné.

11. Aké výskumy máme na mysli ako súčasť projektov, keďže výskumy môžu byť aj veľmi náročné.

Ak má byť výskum súčasť projektu, musí byť primeraný vzhľadom na jeho vlastnosti – dĺžku realizácie, výšku grantu a pod.

12. Ak už máme údaje z uskutočneného výskumu, môžeme s nimi ďalej pracovať v projekte?

Áno

13. Čo sa týka údajov získaných v projekte, môžu byť využité len pri advokácii, alebo musia byť aj publikované?

V miere primeranej projektu je vhodné ich aj zverejniť, údaje môžu byť využité aj na ďalšie účely.

14. Môžeme pre znevýhodnenú skupinu pripraviť business plán, aby sme im umožnili podnikanie?

Áno. Zároveň platí, že projekty majú viesť k pokračovaniu, k presahu do praxe a ku konkrétnym výsledkom v generovaní príjmov zraniteľných skupín.

15. Môže organizácia v rámci projektu vytvoriť platformu?

Áno.

16. Bude výhodou nadviazať na už bežiaci projekt a jeho výsledky?

Nie.

17. Je výhodou zameranie projektu na národnú oblasť v porovnaní s lokálnou?

Nie. V prípade národných projektov bude dôležitý aj presah do regiónov.

18. V rámci témy 5. Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti – ako máme chápať rozdelenie základných a strategických grantov?

V prípade základných grantov je možné žiadať podporu na aktivity zamerané na rozvoj samotnej žiadajúcej organizácie. Strategické granty v téme 5 by mali byť zamerané hlavne na rozvoj priaznivého prostredia pre existenciu a činnosť neziskových organizácií na Slovensku alebo na aktivity, kde skúsenejšie a vyspelejšie organizácie poskytujú kvalitnú pomoc a podporu pre rozvoj iným, menej skúseným organizáciám.

 

3. Komunikačné aktivity projektov

1. Ako máme označovať komunikačné výstupy projektov na Facebooku alebo iných sociálnych sieťach? 

Jedna z možností je uviesť vo vašom príspevku/statuse na Facebooku vetu o podpore, ktorú nájdete v Zmluve o realizácii projektu a označiť účet Active Citizens Fund – Slovakia ako odkaz. Druhá možnosť je bez vety o podpore. V tomto prípade len označíte účet Active Citizens Fund – Slovakia (tiež ako odkaz) vo Vašich príspevkoch týkajúcich sa projektu. Na iných sociálnych sieťach, ako je napríklad Instagram, môžete tiež označiť vo vašom príspevku náš Instagramový účet acf_slovakia . Nie je to však povinné.

 

4. Žiadatelia o grant

1. Je možné v téme 5 (Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti) podporiť aj začínajúcu organizáciu?

Áno.

Môže žiadosť o grant podať aj vznikajúca organizácia?

Áno, pokiaľ splní kritériá oprávnenosti žiadateľa.

 

5. Partneri v projekte

1. Môžeme realizovať projekt s partnerskou organizáciou zo Švédska?

Organizácia zo Švédska nie je oprávnená byť partnerom v projekte podporenom v programe ACF. Partner musí byť organizácia zaregistrovaná v donorskej krajine (teda Nórsko, Island a Lichtenštajnsko), v krajine príjemcov pomoci (15 krajín EÚ – viď obrázok pod textom) alebo krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ má spoločnú hranicu so Slovenskom (túto podmienku spĺňa Ukrajina).

 

2. Môžeme mať ako partnera aj maďarskú inštitúciu?

Áno, Maďarsko patrí medzi 15 krajín príjemcov pomoci z Finančného mechanizmu EHP.

3. V akej forme sa do programu môže zapojiť verejná inštitúcia zriadená osobitným predpisom?

Takáto organizácia môže byť partnerom projektu.

4. V akej forme sa do programu môže zapojiť sociálny podnik nového typu?

Ako v predchádzajúcom prípade, ako partner projektu.

5. Ako je v žiadosti o grant vhodné uviesť neoficiálne partnerstvá v projektoch? Dá sa to aj bez zmluvy o partnerstve? Ako sa to bude potom hodnotiť?

Neoficiálne partnerstvá (teda bez finančnej účasti partnera na projekte) je možné uviesť v popise projektu. Žiadateľ uvedie s akou inštitúciou/organizáciou na projekte spolupracuje, akú v ňom má partner úlohu a ako táto spolupráca prispeje k realizácii projektu, resp. dosiahnutiu výsledkov.

Na voľbe žiadateľa je, či chce zvýšiť dôveryhodnosť informácie formou nepovinnej prílohy (napr. Prehlásenie o spolupráci) sformulovanej podľa konkrétnej situácie.

Účasť neoficiálneho partnera na projekte sa osobitne nehodností. Zloženie partnerstva má dávať logiku z hľadiska potrieb realizácie projektu a plánovaných výsledkov.

6. Sociálny podnik ako partner môže byť príjemcom finančnej pomoci?

Podľa definície, je osobitný druh podnikania prioritne založený na neziskovom princípe netrhových alebo polotrhových vzťahov pluralitných poskytovateľov, ktorí pôsobia v oblasti verejného záujmu.

Sociálny podnik môže nadobudnúť rôzne právne formy

 • občianske združenie
 • nadácia
 • neinvestičný fond
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • fyzická osoba – podnikateľ
 • verejná obchodná spoločnosť
 • komanditná spoločnosť
 • spoločnosť s ručením obmedzeným
 • akciová spoločnosť
 • družstvo

Z vyššie uvedeného vyplýva, že oprávnenosť partnera prevádzkujúci sociálny podnik v programe ACF-Slovakia závisí od typu jej právnej formy. Oprávnenosť právnych foriem partnerov je definované v Príručke pre žiadateľa a príjemcu v programe ACF – Slovakia_v.3 časť 7. Podmienky oprávnenosti.

 

6. Rozpočet projektu

1. Je možné kombinovať projektové zdroje (grant) s inými externými zdrojmi?

Áno, vrátane zaradenia takýchto finančných zdrojov do spolufinancovania, ktoré môže byť aj vyššie, než 10 %. Pritom platí, že projekt musí tvoriť samostatný celok, vrátane spolufinancovania.

2. Môžem si vyúčtovať personálne výdavky, keď som s.r.o. s jedným zamestnancom a nie SZČO?

Nie, v prípade s.r.o. ide o právnickú osobu, nie fyzickú. Takéto výdavky patria do kategórie „služby“.

3. Ako má žiadateľ pristupovať k časti „manažment projektu“ v rozpočtovom formulári?

Manažment projektu nie je samostatnou aktivitou, nebude osobitne reportovaná, je zaradený do rozpočtu vo forme plánovaného výdavku s odhadom alokovanej sumy. Cieľom je, aby sa pri plánovaní projektových výdavkoch nezabudlo na výdavky spojené s manažmentom. Patria sem najmä personálne výdavky spojené s vyhotovením projektových správ (finančných aj obsahových).

4. Sú stanovené limity na mzdy?

Nie sú. Zároveň platí, že mzdy v projekte musia byť v súlade so štandardnými mzdovými politikami organizácie.

5. Je stanovený limit na personálne výdavky v porovnaní s celkovými výdavkami?

Nie je.

6. Osobné výdavky zahŕňajú aj odvody?

Áno, jedná sa o celkovú cenu práce.

7. Čo sa týka limitu 15 % na nepriame výdavky, môžu ich oprávnenosť posúdiť aj ďalšie audity (mimo ACF)?

Áno, tieto výdavky musia byť primerané a obhájiteľné.

8. Je v rozpočte kombinácia zamestnanca a fyzickej osoby možná v prípade tej istej osoby?

Áno, pokiaľ fyzická osoba pracuje aj na základe inej ako pracovnej zmluvy.

9. V súvislosti s obstaraním materiálových výdavkov súvisiacich s obnovou, opravou a zariadením nehnuteľností môže byť nehnuteľnosť vo vlastníctve organizácie alebo v dlhodobom prenájme minimálne 10 rokov. Odkedy sa ráta toto obdobie 10 rokov?

Obdobie 10 rokov sa ráta od dátumu, kedy výdavok vznikol.

11. Kedy a na základe čoho dostane finančné prostriedky partner projektu?

Za projekt ako celok je zodpovedný realizátor projektu, vrátane výdavkov partnera. Prevody príslušných výdavkov partnerovi si realizátor projektu ustanoví v partnerskej zmluve s partnerom projektu.

12. Môže mať partner projektu aj nulový rozpočet?

Áno.

13. Môžeme do spolufinancovania zarátať aj zľavu na poskytnuté tovary a služby?

Nie, spolufinancovanie formou in-kind je možné len formou dobrovoľníckej práce (maximálne do výšky 50 % spolufinancovania).

14. Kedy môžeme použiť prostriedky na spolufinancovanie?

V programe ACF sa jedná o priebežné spolufinancovanie, t.j. za 1 štvrťrok sa z celkovej sumy minutých oprávnených výdavkov do vyčerpaných prostriedkov grantu zaráta 90 % (prípadne menej, ak si žiadateľ stanoví vyššiu mieru spolufinancovania, než 10 %) a zvyšná suma je zabezpečená z prostriedkov realizátora projektu (spolufinancovanie).

15. Je možno financovať miestne skupiny formou regrantovania?

Regrantovanie v programe ACF nie je povolené, miestne skupiny však môžu byť partnerom projektu.

16. Nákup automobilu na zabezpečenie hlavnej aktivity je oprávnený výdavok?

Vo všeobecnosti je to oprávnený výdavok. Je však potrebné upozorniť, že na tento druh výdavku sa vzťahuje bod „2.2.1.1. Dlhodobý majetok odpisovaný“ Príručky k oprávnenosti výdavkov. Osobitne toto ustanovenie:

„Odpis dlhodobého majetku: Všeobecne platí, že v prípade obstarania dlhodobého nehmotného alebo hmotného majetku môže príjemca uplatniť ako oprávnené výdavky projektu len časť odpisov obstaraného majetku zodpovedajúcu  dobe  trvania  projektu  a  miere  opotrebenia  v  súlade  so  všeobecne akceptovanými účtovnými princípmi platnými pre príjemcu a príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.“

17. Budú sa podporovať projekty v plnej výške, ktorú si žiadateľ stanoví alebo je možné, že bude projekt podporený nižšou sumou ako si zvolí žiadateľ?

Zníženie rozpočtu navrhne program tým žiadateľom, ktorých žiadosť sa umiestni na rozhraní podporiteľných žiadostí z dôvodu finančnej alokácie pre danú výzvu. V týchto prípadoch bude žiadosť schválená podmienečne a žiadateľ bude mať možnosť rozhodnúť sa, či projekt so zníženým rozpočtom chce realizovať. (Ak sa tento žiadateľ rozhodne projekt so zníženým rozpočtom nerealizovať, bude oslovený ďalší žiadateľ podľa poradia, ktoré vznikne hodnotením).
V ostatných prípadoch program do rozpočtov zasahovať nebude, nebude teda v rámci hodnotenia navrhovať ani zníženie sumy pre žiadosti vybraté na podporu.

7. Príprava žiadosti o grant

1. Je možné žiadosť o grant počas prípravy konzultovať a priebežne upravovať podľa spätnej väzby?

Áno, žiadosť je možné opakovane dopĺňať a upravovať aj na základe konzultácií so zástupcami Správcu programu, až do jej predloženia na hodnotenie.

2. Rozumiem tomu správne, že ak chcem počas prvej výzvy s deadlinom v januári 2019 podať projekt na Zraniteľné skupiny aj na Rozvoj organizácii, tak to nepôjde?

Áno, v prípade rôznych žiadostí o grant vo výzvach s termínom v januári 2019 zaregistrujeme ako oprávnenú len prvú predloženú žiadosť. Dôvodom je, že vzhľadom na paralelné hodnotenie žiadostí vo výzvach nie je technicky možné porovnávať žiadosti tej istej organizácie predložené v rôznych výzvach (napr. v zmysle ich nevhodného prekrývania sa, alebo naopak, z hľadiska užitočnej synergie a pod…).  Zároveň platí, že ak predložíte žiadosť o grant, v môžete byť projektovým partnerom v prípade žiadosti inej organizácie.

3. Aký je rozdiel medzi základným a strategickým grantom, okrem finančných limitov a dĺžky trvania?

Okrem technických parametrov rozdiel medzi typmi grantov nie je priamo definovaný. Základný zmysel rôznych typov grantov prítomných v programe ACF je v tom, že otvárame niekoľko možností (teda typov grantov) z hľadiska významu prínosov projektov v jednotlivých témach tak, aby dĺžka realizácie a výška grantu zodpovedala potrebám rôznych organizácií. V tomto vnímaní očakávame, že strategické projekty budú ambicióznejšie a vzhľadom na charakter a význam výsledkov bude na ich dosiahnutie potrebné dlhšie časové obdobie a väčšie množstvo finančných prostriedkov. V princípe nie je vhodné, aby išlo len o predĺženie obdobia realizácie (a navýšenie výšky grantu) v prípade projektu, ktorý by sa „zmestil“ do kategórie základného grantu.

Z hľadiska finančnej alokácie na oba typy grantov je zrejmé, že strategických projektov bude vo výzve podporených menej než základných. V súťaži teda v prípade strategických projektov v danej výzve uspeje len niekoľko najkvalitnejších žiadostí o grant.

5. Môžeme sa uchádzať o mikrogrant, aj keď už mám bežiaci projekt v rámci inej výzvy?

Áno. Mikrograntový fond slúži na pružnejšie poskytnutie grantov doplnkovým spôsobom ku všetkým ďalším výzvam v jednotlivých témach programu. Cieľom poskytovania mikrograntov je, že občianskym organizáciám umožnia reagovať aj na situácie, na ktoré sa nemohli pripraviť pri dlhodobejšom (viacmesačnom či ročnom) plánovaní.

6. Musíme v žiadosti o grant uviesť príspevok ku všetkým výsledkom a výstupom definovaným v téme, ktorú si vyberieme?

V súlade s nastavením celého prostredia Active Citizens Fund je potrebné rešpektovať hierarchiu uvádzania výsledkov a výstupov. Ak napríklad začneme najnižšou úrovňou v tejto hierarchii, teda výstupmi, v žiadosti uvediete len tie výstupy a ich ukazovatele, na ktoré sa projekt zameriava. Zároveň je potrebné uviesť príspevok k vyšším úrovniam, teda ku všetkým výsledkom v téme, aj keby projekt na ne nebol zameraný – v takom prípade na úrovni ukazovateľov výsledku uvediete hodnotu nula. Každý projekt tiež prispieva k naplneniu cieľa programu.

7. Ak realizujeme dlhodobú petíciu, ktoré čísla sa do žiadosti/projektu zarátajú?

Zarátajú sa len údaje dosiahnuté počas obdobia realizácie projektu.

8. V akom rozsahu je možné konzultovať počas prípravy žiadosti o grant?

V rámci konzultácií odpovedáme žiadateľom na zmysluplné otázky. Súčasťou asistencie žiadateľom o grant nie je spoločná príprava obsahu žiadosti o grant.

9. Sú nejaké obmedzenia na kumulovanie funkcií v projekte?

Nie sú, funkcie v projekte môžu byť kumulované podľa potreby organizácie.

10. Ako pristupovať k vypĺňaniu tých indikátorov v téme 3 (Ľudské práva), kde ide o zmenu postoja v cieľovej skupine vyjadrenej v %, teda v prípade ukazovateľov výsledkov 3b a 3c)?

Uveďte odhadovaný prínos projektu v cieľových skupinách projektu, ktorých sa zmena, vzhľadom na plánované aktivity projektu, bude týkať. V prípade podporených projektov ich realizátorom správca programu poskytne dotazník, pomocou ktorého organizácia zistí situáciu v cieľovej skupine na začiatku projektu a na jeho konci a teda aj súvisiacu zmenu postoja.

11. Ako pristupovať k vypĺňaniu indikátorov v téme 5 (Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti), ktoré zaznamenávajú počet organizácií v celom programe ACF, teda v prípade ukazovateľov výsledkov 5a až 5d?

Údaje vyplňte za svoju organizáciu, teda spravidla uveďte hodnotu 1 alebo 0, podľa toho, či odhadujete, že ukazovateľ naplníte, alebo nie. Hodnota môže byť aj vyššia, než 1 – v prípade, že sa ukazovateľ týka aj ďalších organizácií, napríklad partnera projektu, prípadne ďalších organizácií, na ktoré sa aktivitami projektu zameriate.  V prípade podporených projektov ich realizátorom správca programu zašle dotazník, pomocou ktorého naplnenie ukazovateľa vyhodnotí.

12. V prípade prílohy č. 2 (Kópia výpisu z príslušného registra inštitúcií žiadateľa), môže sa jednať aj o dokument, ktorý je starší než 3 mesiace?

Áno. Dátum vydania výpisu z príslušného registra inštitúcií nie je rozhodujúci, dôležité je, aby výpis obsahoval aktuálne údaje o organizácii.

13. Je potrebné predložiť ako prílohu žiadosti o grant aj zhrnutie projektu v angličtine?

Nie. Túto informáciu sme omylom uviedli len na jednom mieste Príručky pre žiadateľa o grant a príjemcu v programe ACF – verzia 2 (na str. 33) ako príklad nahrávania príloh v prostredí e-grantu. V textov príslušných výziev a v uvedenej príručke v časti 8.2 (Predloženie žiadosti o grant v online grantovom systéme) zhrnutie projektu v angličtine neuvádzame a teda ju ako prílohu žiadosti o grant nepožadujeme.

14. Ako máme rozumieť termínu uzávierky na predkladanie žiadostí uvedenom vo výzve Január 2019, 12:00 PM (CET)? K časovému údaju 12:00 PM neexistuje užívateľský konsensus.

Uzávierka prijímania žiadostí je 22.1.2019, 24:00 (polnoc).

Menu