Zraniteľné skupiny

Zraniteľné skupiny sú v našej spoločnosti vystavené sociálnej izolácii a rôznym formám diskriminácie. Ich prístup k informáciám , na pracovný trh, k vzdelávaniu a kultúre a tiež účasti na rozhodovaní je nedostačujúci. Program sa v tejto téme bude venovať aj Rómskej menšine a ďalším skupinám ohrozeným sociálnym vylúčením a chudobou.

Tematické zameranie:

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti.

  • Organizácie svoju činnosť zamerajú na posilnenie postavenia zraniteľných skupín a ich účasť na rozhodovaní o verejných záležitostiach a tiež zlepšenie prístupu cieľových skupín k príjmom za účelom ich ekonomického posilnenia.
  • OOS budú vyzvané k spolupráci so samosprávami a zavádzaniu zmysluplných metód a služieb na  miestnej úrovni.
  • Cieľom programu je posilniť postavenie 2 tisíc jednotlivcov z radov zraniteľných skupín (najmä Rómov), poskytnúť služby 600 ľuďom a realizovať opatrenia pre posilnenie postavenia ohrozených jednotlivcov v 30 samosprávach.
Finančná alokácia:

Typy grantov:
1 500 000 €

 

Základné granty: 30 000 – 80 000 €
12-18 mesiacov
2 výzvy
Malé granty: 5 000 – 15 000 €
6 – 18 mesiacov
3 výzvy
Členovia výberovej komisie: Zuzana Čačová, programová manažérka, OSF
Erika Szabóová, programová manažérka, OSF
Jana Vlašičová

Témy

Občianska participácia

Zapájanie občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík

Obhajoba verejných záujmov

Podpora dobrého spravovania vecí verejných a zvyšovanie transparentnosti

Ľudské práva

Ochrana ľudských práv a podpora občianskeho vzdelávania

Zraniteľné skupiny

Zlepšenie postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti

Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Budovanie kapacít a podpora udržateľnosti občianskej spoločnosti

Fond bilaterálnej spolupráce

Výmena skúseností, know-how a dobrej praxe medzi organizáciami a subjektmi.

Menu