Podporené projekty z 3. výzvy

Podporené projekty z 3. výzvy v téme Občianska participácia – základné granty.

Transparency International Slovensko
Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve (With Active Citizenship for a Better Self-government)

Stručný opis projektu:

Najbližší kontakt s verejnou sférou predstavuje pre väčšinu ľudí samospráva. Jej predstavitelia rozhodujú o výstavbe, stave ciest, škôl, zelene či kultúry v našom okolí, ale aj o miestnych daniach či investíciách. Rastúci význam radníc je viditeľný aj počas pandémie. Projekt je zameraný na posilňovanie aktívneho občianstva v samospráve cez prístup ku kvalitným a objektívnym informáciám o činnosti radníc a volených predstaviteľov a cez aktívne zapájanie ľudí do rozhodovacích procesov. Aktivity budú realizované prevažne počas volebného roka do orgánov miest, obcí a regiónov. Projekt vytvorí podmienky na kvalitnejšie informované rozhodovanie voličov, aj tlak na lokálnych politikov zavádzať opatrenia v prospech verejnej kontroly a občianskej participácie.

Plánované obdobie realizácie: 2021-11-01 – 2023-04-30

Partner 1 projektu: Reykjavik´s Human Rights and Democracy Office (City of Reykjavík)
Partner 2 projektu:
N/A

Celková suma projektu: 80 000,00 €
Schválený grant:
72 000,00 €

Podporené projekty z 2. výzvy

Podporené projekty z 2. výzvy v téme Občianska participácia – základné granty.

Nadácia Rafael
Zapojenie verejnosti do prípravy Koncepcie pomoci ľuďom s autizmom

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je pomenovanie východísk zo súčasnej situácie ľudí s autizmom. Koncepcia pomoci ľuďom s poruchami autistického spektra má v úmysle sa stať tzv. „cestovnou mapou“ podrobnejšie rozpracovávajúcou jednotlivé segmenty pomoci a ponúkajúcou konkrétne kroky, ktoré povedú k zmene súčasného stavu. Tieto odporúčania by mali vzniknúť v spoločnom dialógu medzi odbornou a laickou verejnosťou, ktorá vstupuje do negociácií so štátom a zároveň smeruje k zmenám verejných politík.

Plánované obdobie realizácie: 2020-07-01 – 2021-12-31

Partner 1 projektu: Rökstólar Samvinnumiðstöð, ehf.
Partner 2 projektu:
Autiské centrum Andreas n.o.

Celková suma projektu: 88 888,89 €
Schválený grant: 80 000 €

Podporené projekty z 1. výzvy

Podporené projekty z 1. výzvy v téme Občianska participácia – základné granty.

OTVOR DVOR
Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je vytvorenie regionálneho co-workingového centra v Kultúrno-kreatívnom centre Kláštor (Rožňava), pozostávajúce z úpravy konkrétneho priestoru a spustenia úvodných vzdelávacích aktivít a podporných podujatí s partnerskou organizáciou, ktoré zabezpečia dlhodobú udržateľnosť celého projektu – vytvorenie a stabilizovanie odborného zázemia pre organizovanie sa občiansky aktívnych jednotlivcov, mladých ľudí, neformálne skupiny a združenia a organizovanie informačných a vzdelávacích podujatí pre nich.

Plánované obdobie realizácie: 2019-06-01 – 2020-10-30

Partner 1 projektu: Bjerkaker Learning Lab
Partner 2 projektu:
N/A

Celková suma projektu: 88 803 €
Schválený grant: 79 922 €

Menu