Podporené projekty z 3. výzvy

Podporené projekty z 3. výzvy v téme Ľudské práva – základné a strategické granty.

Základné granty
Islamská nadácia na Slovensku
„Tí odvedľa“

Stručný opis projektu:

Projekt prostredníctvom využitia inovatívnych nástrojov prispeje k zmierneniu napätia/obáv v spoločnosti, prejavov intolerancie a negatívnych stereotypov voči vybraným skupinám, ktoré sa, žiaľ, stali „normou“. Priame prepojenie aktérov naštartuje dialóg naprieč kultúrami a vierovyznaniami, tak potrebný v súčasnej slovenskej spoločnosti, čím prinesie pozitívnu zmenu na lokálnej úrovni a zlepší občianske spolunažívanie.

Ambíciou projektu je priniesť intenzívnu vzdelávaciu kampaň a rozvíjať dialóg medzi skupinami obyvateľstva. Bude podporovať pozitívne a kooperatívne interakcie, porozumenie a rešpekt, zvyšovať rozmanitosť a rešpektovanie demokracie, slobody a ľudských práv. Formát projektu je na Slovensku úplne nový, spája relevantné subjekty, generácie, kultúry a vierovyznania. Zameranie a obsah aktivít bude rozvíjať konštruktívny dialóg o obavách, predsudkoch, príčinách a dopadoch intolerancie prostredníctvom pozitívnych príkladov a príspevkov „cudzincov“ medzi nami. Zážitkové učenie podporí tvorivé a kritické myslenie na rozdiel od memorovania v škole bez kontextu a sebareflexie. Aktivity projektu sú zamerané na boj proti nenávistným prejavom a predsudkom v prospech podpory tolerancie, inklúzie a empatie. Prostredníctvom intenzívnej kampane a osobných stretnutí sa projekt bude usilovať o zníženie prehlbujúceho sa napätia v spoločnosti a radikálneho myslenia mladých ľudí, a to aktívnym vyvracaním dezinformácií a hoaxov, aktívnym prepojením kľúčových aktérov a príslušníkov vybraných menšín v boji proti nenávistným prejavom.

Plánované obdobie realizácie: 15-11-2021 – 15-5-2023

Partner 1 projektu: N/A
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 45 840,00 €
Schválený grant: 41 256,00 €

Podporené projekty z 2. výzvy

Podporené projekty z 2. výzvy v téme Ľudské práva – základné a strategické granty.

Základné granty
LIVING MEMORY
Občianske vzdelávanie pre demokraciu

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je v spolupráci s PdF Trnavskej Univerzity vyškolenie ich študentov (v rámci praxe sa budú podieľať na prednáškach na spolupracujúcich 20 SŠ) a pedagógov týchto SŠ, k forme občianskeho vzdelávania, kde pedagóg je moderátorom konštruktívnej diskusie, v ktorej sú mýty, polopravdy a lži šírené extrémistami nahrádzané skutočnými faktami a pravdivými informáciami. Cieľom týchto aktivít je formovanie občana uvedomujúceho si hodnoty slobody a demokracie a pedagóga, ktorý k tomuto cieľu aktívne prispieva.

Plánované obdobie realizácie: 2020-07-1 – 2021-12-20

Partner 1 projektu: N/A
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 40 042,22 €
Schválený grant: 36 038,00 €

Strategické granty
Centrum Slniečko, n.o., Nitra
Bez modrín

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu Bez modrín je implementovať inovatívne metódy zážitkového vzdelávania pedagógom, študentom – budúcim profesionálom v téme dodržiavania/porušovania ľudských práv v kontexte rodovej rovnosti a prostredníctvom identifikácie vhodných a nevhodných prístupov odborníkov. Významnou súčasťou projektu je analýza „bielych miest“ v systéme ochrany obetí, návrhy na účinné zmeny, nastavenie komunikácie smerom k zákonodarcom a verejnosti prostredníctvom okrúhlych stolov a podcastovej platformy. Samotnej realizácii aktivít bude predchádzať analýza potrieb cieľových skupín.

Plánované obdobie realizácie: 2020-09-1 – 2022-04-30

Partner 1 projektu: N/A
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 94 781,82 €
Schválený grant: 83 408,00 €

Podporené projekty z 1. výzvy

Podporené projekty z 1. výzvy v téme Ľudské práva – základné granty.

Film Generácia oz
Spýtaj sa vašich 89

Stručný opis projektu:

Projekt Spýtaj sa vašich 89 je unikátnym živým pamätníkom k udalostiam Novembra 1989 v bývalom Československu. Formou filmového dokumentu, online portálu a diskusií spojených s premietaním na stredných školách, v nezávislých kultúrnych centrách a alternatívnych priestoroch prenáša historické udalosti z učebníc dejepisu do súčasnosti a podnecuje tak medzigeneračný dialóg.

Plánované obdobie realizácie: 2019-07-20 – 2020-11-19

Partner 1 projektu:Známa firma, s.r.o
Partner 2 projektu:Ústav pamäti národa

Celková suma projektu: 64 970 
Schválený grant: 58 473 

Menu