Podporené projekty z 2. výzvy

Podporené projekty z 2. výzvy v téme Zraniteľné skupiny – malé a základné granty.

Malé granty:
Detstvo deťom, Dobšiná
Rodičovské centrum – centrum podpory včasnej intervencie

Stručný opis projektu:

Projekt sa, v rámci príslušnej rómskej komunity, zameriava na podporu ranej starostlivosti a výchovu k rodičovstvu, čo je jednou z najviac zanedbávaných oblastí pre danú zraniteľnú skupinu. Vývin detí v marginalizovaných rómskych komunitách je negatívne ovplyvnený ich životnými podmienkami. Rozhodujúce je obdobie prvých rokov života dieťaťa. Cieľom projektu je pokračovať v aktivitách zameraných na priamu prácu s bábätkami od narodenia, batoľatami, dojčatami a predškolákmi a ich matkami priamo v rodinách v domácom prostredí prostredníctvom aktívnej účasti mentoriek – matiek priamo z miestnej komunity. Prínosom projektu je zamestnanie dvoch žien/matiek z komunity. V rámci projektu budú spracované metodické materiály pre rodičov – letáky „do ruky“ k témam podľa jednotlivých vzdelávaní ako aj komplexnej príručky zamerané na ranú starostlivosť o dieťa v domácom prostredí od narodenia po jednotlivých mesiacoch do 1 až 3 rokov určenej pracovníkom s MRK ako aj samotným rodičom. Aktivity v nových lokalitách (Ochtiná, Moldava nad Bodvou) zahŕňajú prezentáciu skúseností a poradenstvo samosprávam a komunitných centrám ohľadne ranej starostlivosti v domácom prostredí. Projekt je pokračovaním úspešného projektu realizovaného cez 1.výzvu ACF programu.

Plánované obdobie realizácie: 2020-07-01 – 2021-06-30

Partner projektu: N/A

Celková suma projektu: 20 000,00 €
Schválný grant: 15 000,00 €

Základné granty:
Spoločnosť Úsmev ako dar
Cesta do života

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na mladých dospelých z centier pre deti a rodiny (CDR – bývalé detské domovy), ktorým pomôže s lepším a hladším zaraďovaním sa do spoločnosti. Aktivity zahŕňajú vzdelávanie mladých dospelých s využitím moderných technológií, poskytovanie podporných služieb formou odborného poradenstva a dobrovoľníckeho sprevádzania. Vzdelávanie pokryje spektrum tém – finančná gramotnosť, zvyšovanie kompetencií vo vzťahu k úradom, kariérne poradenstvo, bývanie, partnerské vzťahy a rodičovstvo, sebahodnota, motivácia, komunikácia, vyrovnanie sa s minulosťou a zvyšovanie psychickej odolnosti.

Plánované obdobie realizácie: 2020-08-01 – 2021-07-31

Partner 1 projektu: Fundatum
Partner 2 projektu: Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela

Celková suma projektu: 88 419, 54 €
Schválný grant: 76 925 €

Podporené projekty z 1. výzvy

Podporené projekty z 1. výzvy v téme Zraniteľné skupiny – malé a základné granty.

Malé granty:
Centrum dobrovoľníctva, n.o.
Ruka v ruke, krok za krokom

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je posilnenie zraniteľnej skupiny rómskych aj nerómskych detí a mládeže, deti s hendikepom alebo tie, ktoré sa po traumatických zážitkoch nevedia začleniť do kolektívu a potrebujú externú pomoc a to formou mentoringových stretnutí. Projekt aktívne zapája do realizácie niektorých aktivít aj dobrovoľníkov/čky z radov seniorov. Na základe medzigeneračnej spolupráce a porozumenia pomocou ich dobrovoľníckej činnosti tak odstraňuje hrozby spoločenského vylúčenia a izolácie.

Plánované obdobie realizácie: 2019-05-01 – 2020-06-30

Partner projektu: N/A

Celková suma projektu16 600,80 
Schválný grant: 14 940 €

Základné granty:
Cesta von
Projekt Omama – raná starostlivosť pre deti z vylúčených rómskych komunít

Stručný opis projektu:

Projekt Omama poskytuje komplexnú ranú starostlivosť deťom z vylúčených rómskych komunít vo veku 0 – 6 rokov a pomáha tak znižovať vývinový sklz, spôsobený toxickým stresom, ktorému deti v chudobe čelia. Participatívnym prístupom zapája cieľovú skupinu do riešenia problému generačnej chudoby – a to prostredníctvom školení a zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných rómskych žien z osád, ktoré realizujú stimulačné aktivity priamo v rodinách s deťmi vo veku 0 – 3 rokov. V pilotnej nadstavbe pre vek 3 – 6 rokov cieli na zlepšenie adaptácie detí z marginalizovaných rómskych komunít v materských školách, a deťom, ktoré sa z kapacitných dôvodov do MŠ nedostanú, poskytne neformálnu predškolskú výchovu.

Plánované obdobie realizácie: 2019-07-01 – 2020-12-31

Partner 1 projektu: N/A
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 72 170 
Schválný grant: 64 953 €

Menu