Podporené projekty z 3. výzvy

Podporené projekty z 3. výzvy v téme Obhajoba verejných záujmov – základné a strategické granty.

Strategické granty:
Nadácia pre deti Slovenska

Stratégia na podporu inkluzívneho vzdelávania

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je tvorba stratégií na podporu a  rozvoj inkluzívneho vzdelávania na úrovni konkrétnych samospráv, či už vytvorením novej stratégie alebo modifikáciou a doplnením existujúcich stratégií v oblasti vzdelávania, ktoré už samosprávy majú. Projekt sleduje aj viacero čiastkových cieľov, ako prostriedky tvorby priaznivého prostredia na úrovni komunít, ktoré by inkluzívne hodnoty a inkluzívne vzdelávanie podporovali. Projekt sa zameriava na zisťovanie potrieb a sieťovanie aktérov, ktorí môžu prispieť k lepšej realizácii inkluzívneho vzdelávania na úrovni materských a základných škôl – okrem už spomenutých zriaďovateľov ide najmä o samotné ZŠ a MŠ pôsobiace v meste, zástupcov rodičov, mimovládne organizácie, ktoré sa venujú niektorým skupinám znevýhodnených detí (napr. organizácie, ktoré sa venujú deťom so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením, organizácie pracujúce s marginalizovanou rómskou komunitou, organizácie, ktoré sa venujú voľnému času detí a mladých ľudí). Kľúčových aktérov, základné školy a škôlky, budú zapojené a podporené  prostredníctvom workshopov a ich vzájomného prepájania. Projekt bude výsledky a príkladov dobrej praxe škálovať aj do ďalších samospráv v budúcnosti, ale aj smerom k tvorcom politík na úrovni štátnej správy. Projekt bude realizovaný v troch okresoch a to Nových Zámkoch, Banskej Bystrici a Poltári.

Plánované obdobie realizácie: 2021.10.15 – 15.5.2023

Partner 1 projektu: N/A
Partner 2 projektu:
 N/A

Celková suma projektu: 91 503,33 €
Schválený grant:
82 353,00 €

Podporené projekty z 2. výzvy

Podporené projekty z 2. výzvy v téme Obhajoba verejných záujmov – základné a strategické granty.

Základné granty:
Cyklokoalícia
Advokácia udržateľnej mobility pre všetkých

Stručný opis projektu:

Cieľom projektu je obhajoba verejných záujmov v oblasti udržateľnej mobility prístupnej pre všetkých, nakoľko jej podpora je v súčasnosti na Slovensku nedostatočná, so zreteľom na pešiu a cyklistickú dopravu. To bude dosiahnuté vďaka zmeny konkrétnych národných politík, watchdogovou činnosťou pri tvorbe stratégií, či konkrétnych opatreniach na lokálnej úrovni, ako aj osvetovými aktivitami vzdelávajúcimi odbornú verejnosť, a programom podporujúcim mladé lokálne iniciatívy pôsobiace v tejto oblasti. Projekt výrazne posilní bilaterálnu spoluprácu. Partner projektu, oddelenie životného prostredia a plánovania mesta Reykjavík, prispeje svojimi expertnými znalosťami a skúsenosťami z oblasti udržateľnej mobility k zvýšeniu kvality výsledkov projektu.

Plánované obdobie realizácie: 2020-09-01 – 2021-12-31

Partner 1 projektu: City of Reykjavik, Department of Environment and Planning, Island
Partner 2 projektu: N/A

Celková suma projektu: 71 480 €
Schválený grant: 64 332 €

Strategické granty:
Transparency International Slovensko
Komu tečú naše peniaze?

Stručný opis projektu:

Projekt s názvom Komu tečú naše peniaze? posilní fungovanie protischránkového zákona, nového globálneho nástroja boja proti korupcii. Jadro aktivít bude spočívať v analyzovaní slovenskej praxe, posilnení schopnosti občianskeho sektora kontrolovať register vlastníctva firiem a v návrhu vylepšenia zákona s pomocou medzinárodnej výmeny skúseností. Novovytvorená mapa vlastníkov slovenských hotelov či reštaurácií zároveň prinesie zrozumiteľným spôsobom tému k občanom, a umožní im sa ľahko do boja proti korupcii zapojiť aj osobne. Transparentnosť vlastníctva firiem je novou dôležitou súčasťou protikorupčného boja. Vedieť, kam tečú peniaze pomáha narúšať korupčné schémy. Slovenský protischránkový zákon má však veľké medzery. Dohľad nad zákonom majú pre celú agendu len traja sudcovia, hoci v slovenskom registri je už 20 tisíc firiem. Na rozdiel od iných krajín nemá navyše Slovensko register verejný pre všetky firmy – len pre tie, ktoré vo veľkom podnikajú so štátom. O zhruba 90% firmách tak štát dáta o skutočných vlastníkoch nesprístupňuje. Najudržateľnejším z riešení projektu bude zmena zákona o partneroch verejného sektora, ale aj zavedenie lepšej praxe kontroly údajov registra. Partneri z Nórska budú kontrolovať úplnosť a transparentnosť nórskeho registra vlastníkov firiem, skúmať dáta za slovenských podnikateľov a neskôr prezentovať svoje skúsenosti na konferencii v Bratislave. Hlavným benefitom spolupráce je vymeniť si skúsenosti a zručnosti, ako posilniť verejnú kontrolu registra firiem.

Plánované obdobie realizácie: 2020-07-01 – 2022-12-31

Partner 1 projektu: Transparency International Norway
Partner 2 projektu:
 N/A

Celková suma projektu: 133 326,67 €
Schválený grant: 119 994,00 €

Podporené projekty z 1. výzvy

Podporené projekty z 1. výzvy v téme Obhajoba verejných záujmov – základné a strategické granty.

Základné granty:
Aevis n.o.
MENEJ BARIÉR PRE VIAC ÚŽITKU Z PRÍRODY

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na obhajobu verejných záujmov a odstraňovanie bariér pre efektívnejšie a udržateľnejšie zhodnocovanie prírodných zdrojov v chránených územiach na Slovensku. Jeho výstupom je vypracovanie právnej analýzy a návrhu zmien, analýzy súvisiacich strategických dokumentov, spracovanie prieskumov a príkladov dobrej praxe zo zahraničia od nórskeho partnera, presadenie 2 verejných politík na regionálnej a miestnej úrovni a zapájanie verejnosti formou lobingových a aktivizačných aktivít.

Plánované obdobie realizácie: 2019-05-01 – 2020-10-31

Partner 1 projektu: VIA IURIS
Partner 2 projektu:
 Linking Tourism & Conservation Society (LT&C)

Celková suma projektu: 79 969,50 €
Schválený grant: 71 972 €

Strategické granty:
LIPANA, n.o.
Deti nepočkajú!

Stručný opis projektu:

Projekt s názvom „Deti nepočkajú!“ je projektom, ktorý má proaktívnym prístupom všetkých aktérov projektu pomôcť ku kvalitným zmenám vo vzdelávaní na Slovensku v zmysle sloganu „Kvalitnú školu tvoríme spolu“. Efektívnym spojením síl rôznorodých skupín aktérov vo vzdelávaní, ako aj komunikáciou so širokou verejnosťou prostredníctvom médií, môžeme urobiť prvý krok ku skutočne dobrej reforme školstva na Slovensku. Cieľom projektu – v záujme detí – je partnerský dialóg všetkých aktérov projektu s cieľom nachádzať spoločnou
konštruktívnou diskusiou dobré legislatívne i nelegislatívne riešenia v oblasti vzdelávania.

Plánované obdobie realizácie:2019-05-01 – 2021-10-31

Partner 1 projektu:Spolok SKIS – félag slóvakíska á Íslandi
Partner 2 projektu:
 N/A

Celková suma projektu: 105 645,90 €
Schválený grant: 95 081 €

Menu