Program Active Citizens Fund Slovakia hľadá spracovateľa záverečnej evaluácie.

Program Active Citizens Fund Slovakia (ACF SK), ktorý spravuje Nadácia Ekopolis ako vedúci partner konzorcia, v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou, vyhlasuje tender na spracovateľa záverečnej evaluácie.

Program ACF SK je financovaný z grantov EHP a Nórska, ktoré rozoznávajú nenahraditeľnú úlohu občianskej spoločnosti pri posilňovaní demokratickej správy vecí verejných, ochrane ľudských práv a zapájaní občanov do rozhodovania na miestnej, národnej a regionálnej úrovni. Na Slovensku je financovanie z Grantov EHP a Nórska jedným z najvýznamnejších zdrojov financovania občianskej spoločnosti.

Program, ktorého všeobecným cieľom je posilniť občiansku spoločnosť a aktívne občianstvo a posilniť postavenie zraniteľných skupín, je štruktúrovaný do piatich hlavných tém:

  • Téma 1: Občianska participácia
  • Téma 2: Obhajoba verejných záujmov
  • Téma 3: Ľudské práva
  • Téma 4: Zraniteľné skupiny
  • Téma 5: Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti

Na Slovensku prebieha realizácia programu ACF SK v priebehu rokov 2018 – 2023. Počas tohto obdobia bolo v uvedených piatich témach financovaných 188 projektov v celkovej výške rozdelenej podpory 8 597 130 €.

Dňa 6.9. 2023 program ACF SK vyhlasuje tender na spracovateľa záverečnej evaluácie.

Evaluácia je súčasťou plánu implementácie programu a jej hlavným cieľom je zhodnotiť relevantnosť, efektivitu a udržateľnosť programu, berúc do úvahy celkový cieľ programu, jeho dizajn a časový harmonogram a tiež možnosti aj obmedzenia vyplývajúce zo spoločenského kontextu a z finančného rámca grantov EHP a Nórska.

Termín na predkladanie ponúk je 13.10.2023.

Plánovaný časový rámec spracovania evaluácie je od 20.10. 2023 (výber a zazmluvnenie spracovateľa) do 10.04. 2024 (termín na odovzdanie finálnej verzie Záverečnej hodnotiacej správy).

Rozpočet alokovaný na spracovanie evaluácie je 15 000 €.

Kontaktnou osobou vo veci je Peter Medveď, medved@ekopolis.sk, +421903521614

Podrobné informácie k spracovaniu ponuky sú uvedené v dokumente „Referenčné podmienky pre ponuku na spracovanie záverečnej evaluácie Programu Active Citizens Fund Slovakia“.

V dokumente „Referenčné podmienky pre ponuku na spracovanie záverečnej evaluácie Programu Active Citizens Fund Slovakia“ spomínaný Results Framework, ako samostatný dokument sa nachádza na tomto linku ACF SK- Results Framework.

Menu