Poradňa pre občianske a ľudské práva

Poradni pre občianske a ľudské práva už skoro 20 rokov podporujú Rómov a Rómky, ktorých ľudské práva boli porušené, ak sa rozhodnú brániť diskriminácii či policajnému násiliu. Aj v tomto roku mali možnosť spolupracovať s mnohými z nich.

Zdroj: Poradňa pre občianske a ľudské práva

Štefan Ivanco, programový koordinátor Poradne pre občianske a ľudské práva nám napísal: “Tento rok naši klienti dosiahli významné úspechy aj pred Európskym súdom v Štrasburgu, ktorý konštatoval, že policajné násilie, ktorému čelili nebolo riadne vyšetrené. Boli medzi nimi rómsky chlapec zbitý obecným policajtom, či  dvaja poškodení z policajnej razie v Moldave nad Bodvou. Ich osobné odhodlanie a angažovanosť postaviť sa za svoje práva sú inšpirujúce pre nás všetkých.

Pod stromček si preto prajeme, aby na Slovensku k prípadom policajného násilia či inému porušovaniu ľudských práv nedochádzalo a ak sa vyskytnú, tak aby boli riadne vyšetrené. Aj vďaka aktívnym Rómom a Rómkam môže byť naša krajina lepším miestom na život pre nás všetkých. V Poradni sa budeme o to usilovať aj naďalej.”

Zdroj: Poradňa pre občianske a ľudské práva

Stručne o Poradni pre občianske a ľudské práva

Poradňa pre občianske a ľudské práva je mimovládna organizácia, ktorá sa venuje ochrane ľudských práv menšín a ochrane pred diskrimináciou. Pozornosť dlhodobo venuje predovšetkým otázkam diskriminácie rómskej etnickej skupiny v rôznych oblastiach života na Slovensku. Venuje sa tiež ochrane reprodukčných práv a problematike policajného násilia. Vo svojej práci rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov v prípadoch diskriminácie a porušovania ľudských práv menšín. Zastupuje poškodené osoby v konaniach pred slovenskými súdmi a Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. Vykonáva tiež terénny monitoring, advokačné aktivity vo vzťahu k štátnym a medzinárodným inštitúciám a realizuje vzdelávacie aktivity v oblasti ochrany pred diskrimináciou pre odbornú a laickú verejnosť. V rámci svojho antidiskriminačného programu okrem iného priniesla na slovenské súdy prvé prípady diskriminácie, ktoré rozvíjali uplatňovanie antidiskriminačnej legislatívy v súdnej praxi a podnecovali verejnú diskusiu o otázkach diskriminácie rómskej menšiny. V rámci programu na ochranu pred policajným násilím zabezpečuje okrem iného právne zastupovanie poškodených v medializovaných prípadoch týrania rómskych chlapcov na policajnej stanici (2009) a násilných policajných razií v Moldave nad Bodvou a Vrbnici. V rámci programu na ochranu reprodukčných práv dokumentovala prax nezákonných sterilizácií a ďalšie prejavy porušovania práv rómskych žien v prístupe k reprodukčnej zdravotnej starostlivosti. V tejto oblasti okrem iného dosiahla rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva medzinárodného významu a naďalej presadzuje, aby štát zabezpečil pre všetky nezákonne sterilizované rómske ženy účinný prístup k spravodlivosti vrátane primeraného odškodnenia. Dlhodobo vytvára priestor a poskytuje podporu skupine rómskych aktivistiek, ktoré s ňou úzko spolupracujú.

Zdroj: Poradňa pre občianske a ľudské práva

Projekt Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami v programe ACF-Slovakia

Rómovia a Rómky v našej spoločnosti naďalej čelia prejavom diskriminácie či inému porušovaniu svojich práv. Projekt chce prispieť k dodržiavaniu ľudských práv rómskej menšiny, s dôrazom na marginalizované skupiny, pričom zohľadňuje súčasný stav ochrany práv rómskej menšiny aj širšiu sociálnu realitu a s ňou spojené výzvy v tejto oblasti. Projektom prispeje k znižovaniu prejavov diskriminácie voči rómskej menšine prostredníctvom aktívneho uplatňovania právnych prostriedkov ochrany v konkrétnych strategických prípadoch a realizáciou ďalších úzko naviazaných aktivít, ako je monitoring a advokácia vo vzťahu k zodpovedným štátnym inštitúciám. Poradňa bude aktivity projektu realizovať v úzkej spolupráci s rómskymi aktivistkami a aktivistami. Litigácia ako nástroj je kľúčová pre uplatňovanie antidiskriminačnej a ľudskoprávnej legislatívy v právnej praxi tak, aby sa ľudia, ktorých práva boli porušené, účinne domohli spravodlivosti. Tým sa zvyšuje dôvera ľudí v súdnu moc a rastie aj počet ľudí, ktorí sa danému porušovaniu aktívne bránia, čo vedie k jeho prevencii v spoločnosti.

Menu