Menej bariér pre viac úžitku z prírody

Prírodný turizmus (Ecotourism) je účinný a vo svete bežne fungujúci nástroj aplikovaný najmä v chránených územiach. Je reálnou možnosťou na zlepšenie ochrany prírody, zamestnanosti a zvýšenie sebestačnosti miestnych komunít. Zároveň je vhodnou alternatívou k masovému turizmu. Na Slovensku však bola jeho aplikácia v praxi veľmi problematická a chýbala mu koncepčná a legislatívna podpora. Projekt Menej bariér pre viac úžitku z prírody sme preto zamerali na odstraňovanie bariér, ktoré bránia efektívnejšiemu a udržateľnejšiemu zhodnocovaniu prírodných zdrojov najmä v chránených územiach na Slovensku, čo sa nám výraznou mierou aj podarilo.

V spolupráci s VIA IURIS sme spracovali právnu analýzu súčasného stavu tematicky súvisiacej legislatívy príslušných rezortov a pripravili sme 3 návrhy konkrétnych legislatívnych zmien na národnej úrovni (zákona o lesoch, o ochrane prírody a horskej záchrannej službe) a v prípade úpravy zákona o ochrane prírody a krajiny už aj predložené do parlamentu ako poslanecký návrh. 

V rámci projektu sme tiež s odborníkmi z rôznych príbuzných odborov zanalyzovali stav súvisiacich strategických dokumentov a pripravili sme 2 pilotné návrhy stratégií rozvoja prírodného turizmu (pre Banskobystrický kraj a mesto Snina). Naše návrhy boli, vďaka angažovanosti týchto odborníkov zapracované v rámci Stratégie rozvoja cestovného ruchu Národného parku Muránska planina a tiež v rámci Koncepcie rozvoja prírodného cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji do roku 2030. 

V spolupráci s naším nórskym partnerom LT&C vznikla unikátna štúdia príkladov dobrej praxe zo zahraničia, ktoré majú potenciál byť aplikované aj v podmienkach Slovenska. Bolo to na základe toho, že táto organizácia vytvára platformu pre ďalších 220 organizácií z celého sveta, ktoré sa venujú udržateľnému turizmu a zachovaniu biodiverzity a ponúka im možnosť aktívne prezentovať reálne príklady dobrej praxe nielen z Európy. Podarilo sa nám spoločne vytvoriť výborný materiál plný praktických skúseností a inšpirácií pre národné parky, ktorý sme spoločne za účasti zástupcov LT&C odprezentovali aj na medzinárodnej konferencii “Príležitosti pre rozvoj prírodného turizmu na Slovensku“ organizovanej v rámci tohto projektu. Túto príručku dobrej praxe sme vydali v anglickom aj slovenskom jazyku a poskytli sme ju nielen účastníkom ale aj online širokej verejnosti. Okrem iného sa tento materiál stal aj odporúčanou literatúrou v rámci on-line učebného programu ECO-TANDEM Training Programme na Univerzite v Graz.

Vďaka všetkým našim aktivitám a činnostiam sa nám podarilo dostať pojem prírodný turizmus do povedomia odbornej ale aj širokej verejnosti, začali sa mu venovať aj iné organizácie, využívať ho ministerstvá a iné štátne organizácie a vďaka našej aktivite sa stal aj súčasťou Vízie a stratégie rozvoja SR do roku 2030.

Tieto úspechy nás povzbudzujú k ďalším aktivitám v oblasti prírodného turizmu, a veľmi nás teší, že pri rozhovoroch s ľuďmi už nemusíme všetkým vysvetľovať, čo to ten prírodný turizmus je. Aj za to vďačíme projektu “Menej bariér pre viac úžitku z prírody” podporeného z programu ACF – Slovakia.

 

Menu