Chcem pracovať, kto mi pomôže?

Projekt „Chcem pracovať, kto mi pomôže?“ analyzoval bariéry v zamestnávaní zdravotne znevýhodnených osôb na slovenskom trhu práce. Cieľom bolo zmapovať implementačnú prax z pohľadu inštitúcií štátnej a verejnej správy, mimovládnych organizácií, odborových organizácií a zamestnávateľov. S ich predstaviteľmi sme uskutočnili a zanalyzovali 35 hĺbkových rozhovorov. Okrem všeobecnej skupiny zdravotne znevýhodnených sme sa zamerali aj na ľudí s viacnásobným znevýhodnením: ľudí bez domova a ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

Už počas rozhovorov sa ukázalo, že názory a prístupy k riešeniu problémov začleňovania zdravotne znevýhodnených boli medzi týmito organizáciami veľmi rôznorodé. Každá inštitúcia sa s nami podelila o svoje jedinečné znalosti a skúsenosti s integráciou, či už to boli firmy, ktoré zdravotne znevýhodnených zamestnávali alebo mimovládne či štátne organizácie, ktoré im poskytovali konkrétnu pomoc s hľadaním zamestnania alebo riešením dlhových problémov. Vďaka tomu sme mohli vytvoriť komplexný obraz o prekážkach v zamestnávaní ľudí so zdravotným postihnutím a ekosystéme inštitúcií a zákonov, v ktorých sa (ne)zamestnávanie realizuje.

Pridanou hodnotou projektu bolo aj zmapovanie dobrej praxe z Nórska, ktoré ponúklo nové paradigmy v nazeraní na integráciu zdravotne znevýhodnených. Vďaka odlišnému prístupu, ktorý sa roky úspešne uplatňuje v tejto krajine, sme si aj my začali klásť otázky ako napríklad: „Bolo by možné zdravotne znevýhodnených integrovať na trh práce okamžite a opustiť myšlienku, že si musia prejsť prechodným obdobím na chránených pracoviskách?“ S touto otázkou zároveň prichádzali ďalšie ako napríklad: „Akú podporu by pri takomto integračnom modeli cieľová skupina potrebovala, aby integrácia prebehla úspešne?“ Dobrá prax zo zahraničia tak bola nesmierne užitočná na to, aby sme sa my aj ďalší aktéri oprostili od zmýšľania nad staršími integračnými modelmi, ktoré nepriniesli želané výsledky.

Kľúčovou projektovou aktivitou bolo uskutočnenie troch regionálnych okrúhlych stolov v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia a predstaviteľky rôznych inštitúcií. Tí mali možnosť si nielen vypočuť a diskutovať o výsledkoch nášho výskumu, ale zároveň diskutovať medzi sebou, a spoločne „diagnostikovať“ problémy integrácie zdravotne znevýhodnených, či už vo všeobecnosti alebo na regionálnej úrovni. Takéto sieťovacie stretnutia vhodne poslúžili ako platforma na výmenu kontaktov, oboznamovania sa s činnosťami iných organizácií a nakoniec i spájanie síl pri uskutočňovaní riešení.

Projekt bol napokon zavŕšený medzinárodným online workshopom, na ktorý boli pozvaní kľúčoví aktéri a tvorcovia politík zo Slovenska ako aj zo zahraničia. Okrem našich výsledkov na ňom odzneli aj výsledky z nórskej štúdie a zaujímavé príklady praxe z Dánska či Holandska, kedy boli predstavené konkrétne a praktické kroky v integrácii zdravotne znevýhodnených. záverečnej štúdii sme zhrnuli všetky výsledky a naformulovali odporúčania pre zlepšenie mechanizmov integrácie zdravotne znevýhodnených. Pre tých, ktorí by nemali čas čítať celú štúdiu sme pripravili kratšie písomné výstupy vo forme videí a analytických komentárov.

Aj keď výskumný projekt „Chcem pracovať, kto mi pomôže?“ skončil v decembri 2020, jeho výsledky žijú svojim životom aj naďalej. Nielenže poznatky z výskumu ďalej využívame v našich výskumných projektoch, ale odprezentovali sme ich aj na iných platformách ako napríklad na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci pracovnej skupiny k pracovnej rehabilitácii a rekvalifikácii. Ukázalo sa, že výsledky sú zaujímavé práve vďaka tomu, že sme sa na problémy pozerali očami celého spektra aktérov a tiež, že sme priniesli odlišné náhľady na integráciu v podobe dobrej praxe a výsledkov zo zahraničia.

Všetky výstupy vrátane slovenskej záverečnej štúdie, nórskej štúdie, krátkych analytických materiálov, prezentácií a videí môžete nájsť a si stiahnuť tu.

 

O partneroch

Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce je nezávislý neziskový výskumný inštitút založený v roku 2008.  Zaoberá  multidisciplinárnym výskumom o trhu práce a jeho inštitúciách, práci a organizáciách, ako aj otázkami etnicity a migrácie v rámci ekonomického, sociálneho a politického života v modernej spoločnosti. Podieľa sa na množstve významných medzinárodných výskumných projektov v rámci programov EÚ, Horizon 2020 alebo Grantov EHP a Nórska.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť je nezisková organizácia, ktorej cieľom je demokratická, otvorená a kvalitne spravovaná spoločnosť založená na spolupráci a sebareflexii, umožňujúca slobodné napĺňanie potenciálu každého človeka. K tomuto cieľu prispieva výskumnou a analytickou činnosťou v oblasti trhu práce, vzdelávania, transparentnosti , či riadenia politík na úrovni samospráv.

University of South-Eastern Norway (Ústav zdravotníckych a sociálnych štúdií) je vzdelávacia a výskumná inštitúcia a zaoberá sa pracovnými podmienkami v súvislosti s ochranou zdravia pri práci, zlaďovaním pracovného a súkromného života, integráciou onkologických pacientov a ďalších príbuzných tém.

Menu