Aby mohlo poľnohospodárstvo pomáhať znevýhodneným aj na Slovensku

Hlavne v krajinách západnej Európy, ale aj v ďalších, je prepájanie poľnohospodárskeho prostredia so sociálnymi službami pomerne rozšíreným spôsobom pomoci znevýhodneným osobám. Najrozšírenejším názvom pre tento koncept vo svete je „Social Farming“, u nás ho poznáme pod pojmom „sociálne poľnohospodárstvo“. Počas našich aktivít v tejto oblasti a činnosti Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku, ktorej sme spoluzakladateľmi, sme zistili, že situácia v rozvoji tohto konceptu na Slovensku je najslabšia aj spomedzi krajín V4. Neexistoval tu žiaden informačný, poradenský a vzdelávací servis pre záujemcov o tento koncept. Rovnako koncept nebol uchopený v žiadnych strategických dokumentoch verejnej správy a v súvisiacej legislatíve. Projektom sme sa preto rozhodli tento nedostatok riešiť spoločne s partnerom z Nórska (Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling), kde má koncept tiež dlhú históriu. Projekt tiež prebiehal za asistencie, v rámci dobrovoľníckej práce, zmienenej pracovnej skupiny.

Vďaka projektu „Zahájenie rozvoja sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku“ sme vytvorili webový portál www.socialnepolnohospodarstvo.sk, ktorý prináša informácie o tomto koncepte, aktuality z diania a pozitívne príklady na Slovensku i vo svete, možnosť sieťovania záujemcov o realizáciu a zapájanie a ďalšie informácie. V partnerstve s Implementačnou agentúrou MPSVR SR sme zrealizovali sériu školení poradcov pre sociálne poľnohospodárstvo pre manažérov ôsmych Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, čím na týchto miestach vznikli zároveň poradenské centrá pre koncept sociálneho poľnohospodárstva. Vytvorili sme metodický materiál pre kurz „Základy sociálneho poľnohospodárstva“ a následne sme ho pre verejnosť zrealizovali na dvoch miestach na Slovensku. Vydali sme 5 informačno-metodických materiálov, ktoré záujemcom uľahčia cestu k zahájeniu tejto činnosti. Odvysielali sme 7 živých webinárov „Hovorme o sociálnom poľnohospodárstve“ so zaujímavými hosťami a témami, ktorých záznam je dostupný na našom Youtube kanály.

Tieto aktivity výraznou mierou prispeli k vytvoreniu informačno-poradenského a vzdelávacieho servisu. Pripomienkovali sme niekoľko národných a krajských strategických dokumentov pre vyhovujúcejšie podmienky na rozvoj SP na Slovensku. Veľkou výzvou a zároveň prínosom medzinárodným bolo zorganizovanie medzinárodnej konferencie „AGASI – AGRICULTURE AS AN ACTOR OF SOCIAL INCLUSION“, ktorá výrazne prispela k vnímaniu benefitov konceptu sociálneho poľnohospodárstva verejnou správou, tvorcami politík a potencionálnymi záujemcami a tiež potvrdila celosvetový rozmer jeho využívania v praxi. Prednášajúcimi boli zástupcovia z Nemecka, Talianska, Japonska, Nórska, Holandska, Česka, Maďarska, Poľska.

Kvôli pandémii sme však konferenciu museli zrealizovať hybridnou formou a jej záznam je tiež dostupný na našom Youtube. Konferenciu sme organizovali v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre a jej spolufinancovanie s OECD sa ukázalo ako prospešné, nakoľko sa tejto téme chcú po konferencii venovať intenzívnejšie. Záštitu nad konferenciou mal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. Slovenská delegácia, ktorej členovia vyvíjajú aktivity súvisiace so sociálnym poľnohospodárstvom navštívila partnerskú organizáciu v Nórsku, kde sa so sociálnym poľnohospodárstvom v Nórsku zoznámila formou prednášok a návštevou miest s jeho realizáciou. Zásluhou projektu sme tiež vytvorili hodinový film „Dvory, ktoré pomáhajú“ približujúci súčasný stav SP, pozitívne príklady na Slovensku a bariéry obmedzujúce jeho rozvoj.

Neplánovaným úspechom bolo to, že na Ministerstve pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR sa vďaka našej iniciatíve podarilo vytvoriť nové pracovné miesto pre zamestnanca, ktorý má vo svojej agende tému sociálneho poľnohospodárstva a tiež sme založili Tematickú pracovnú skupinu pre implementáciu sociálneho poľnohospodárstva v EPFRV zastrešenú Národnou sieťou rozvoja vidieka SR.

Koncept sociálneho poľnohospodárstva bol na Slovensku dlhodobo prehliadaný, pričom hlavne vďaka príkladom zo zahraničia je zrejmé, že mnohokrát okrem pomoci znevýhodneným osobám rieši mnohé ďalšie problémy v regiónoch a prispieva k ich rozvoju. Vďaka projektu došlo k výraznému posunu vo vnímaní tohto konceptu a jeho benefitov pre spoločnosť verejnou správou, tvorcami politík aj verejnosťou. Na Slovensku sa položili základy pre to, aby sa mohol začať systematicky rozvíjať.

Vznik Pracovnej skupiny pre sociálne poľnohospodárstvo na Slovensku iniciovala spoločne s predsedom Druživa, o.z. profesorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. Už v roku 2017. V súčasnom období má 17 členov, ktorí sú zástupcami akademickej obce, verejnej správy, mimovládnych organizácií a ľudí z poľnohospodárskej praxe. Na základe výstupov skupina určila priority, ktoré by mali naštartovať systematický rozvoj sociálneho poľnohospodárstva na Slovensku a tie sa premietli do tohto projektu.

Organizácia Druživa

Menu