Druhý vianočný príbeh – Centrum dobrovoľníctva

20.12.2020

Druhý vianočný príbeh nám poslalo Centrum dobrovoľníctva:

Občianske združenie Šanca pre Dražice je nielen naším dobrovoľníckym Infobodom pre okres Rimavská Sobota, ale aj partnerom v projekte podporenom ACF. Realizujeme tu spoločne krásny dobrovoľnícky program Spojivko, ktorý bol nominovaný aj na ocenenie Srdce na dlani. Vďaka Spojivku a dobrovoľníkom a dobrovoľníčkam v ňom zapojených doučujeme deti z rodín v ťažkej životnej situácii. V Občianskom združení Šanca pre Dražice sa s deťmi venujú aj iným aktivitám, pred Vianocami spoločne pečú vianočné oblátky.“

Podstatou dobrovoľníckeho programu Spojivko je pomoc pri doučovaní detí zo znevýhodneného prostredia ohrozených sociálnym vylúčením. Prostredníctvom kamarátskeho vzťahu (mentoringu) medzi dieťaťom a dobrovoľníkom sa vytvára jedinečný vzťah, dôvera a doučovanie tak neostáva len pri mechanickom procese ale rozvíja aj emocionálne schopnosti dieťaťa. Hlavnou myšlienkou programu je individuálne doučovanie a mentoring detí navštevujúcich nízkoprahové komunitné centrá v meste Banská Bystrica Kotvička a Kompas. Program je založený na princípoch súvisiacich s názvom: 

Spolupráca, Priateľstvo, Obojstrannosť, Jedinečnosť, Individuálita, Vzdelávanie, Komunita, Osvetovosť.

Ako však uvádzajú, v Občianskom združení Šanca pre Dražice sa nevenujú len dobrovoľníckemu programu Spojivko a doučovaniu detí, ale rozvíjajú ich životné schopnosti a zručnosti aj prostredníctvom iných aktivít. Spoločné pečenie vianočných oblátok je cenným darom pre deti zo znevýhodneného prostredia a to nielen materiálnym ale v prvom rade darom času, ktorý im dobrovoľníci a dobrovoľníčky venujú v predvianočnom čase.

Tento krásny vianočný príbeh nám ukazuje, ako veľkú úlohu hrá venovať náš čas ľuďom, ktorí to potrebujú tak na Vianoce, ako po celý rok.

Stručne o Centre dobrovoľníctva

Centrum dobrovoľníctva pôsobí v Banskobystrickom kraji od roku 2000. Je jedinečnou organizáciou v regióne, ktorá v rámci svojich programov a projektov nespadá do žiadnej špecifickej kategórie (typu šport, kultúra, životné prostredie, sociálna oblasť a pod.) nakoľko svoje služby rozvíja vo všetkých sférach života mesta Banská Bystrica. Cieľom Centra je rozvoj dobrovoľníctva a prostredníctvom rozvoja svojich aktivít naprieč všetky tieto sektory sa usiluje buď priamo, cez rozvoj vlastných dobrovoľníckych programov, alebo sprostredkovane – cez servis, propagáciu, výskum a vzdelávanie, o budovanie občianskej spoločnosti v meste Banská Bystrica a jej okolí. Jeho najautentickejšou skúsenosťou sú však dlhodobé dobrovoľnícke programy, ktoré zapájajú dobrovoľníkov z radov mládeže, ale aj seniorov a vznikli ako jedno z riešení na aktuálne problémy mestskej komunity. Aktuálne realizuje päť programov, najstarší z nich – program Opri sa o mňa, realizuje už 13. rok. Ten najmladší, zapájajúci seniorov, prebieha 3. rok a volá sa Čítankovo. Propagáciou a podporou myšlienky dobrovoľníctva sa snaží aktivizovať miestne zdroje a zvyšovať počet ľudí venujúcich sa dobrovoľníctvu. Svoje služby poskytuje ako nezisková organizácia všetkým vekovým kategóriám dobrovoľníkov, ich koordinátorom aj zástupcom organizácií.

Projekt Ideme ďalej! v programe ACF-Slovakia

V programe ACF-Slovakia má Centrum dobrovoľníctva aj jeden už ukončený projekt – Ruka v ruke, krok za krokom. Tento projekt posilňoval zraniteľné skupiny rómskych aj nerómskych detí a mládeže, deti s hendikepom alebo tie, ktoré sa po traumatických zážitkoch nevedia začleniť do kolektívu a potrebujú externú pomoc mentoringových stretnutí. Projekt aktívne zapájal do realizácie niektorých aktivít aj dobrovoľníkov/čky z radov seniorov. Na základe medzigeneračnej spolupráce a porozumenia pomocou ich dobrovoľníckej činnosti tak odstraňoval hrozby spoločenského vylúčenia a izolácie. Stávajú sa z nich pozitívne vzory pre vrstovníkov a zlepšuje sa aj kvalita ich života.

Projekt “Dobrovoľníctvo pre všetkých” sa zameriava na podporu existujúcich dlhodobých dobrovoľníckych programov v okrese Banská Bystrica. Okrem priamej pomoci zraniteľným skupinám (formou doučovania, asistencie, medzigeneračného porozumenia,..) prináša vďaka dobrovoľníckej práci mladých a seniorov aj zmeny v ich postojoch a stereotypných názoroch voči marginalizovaným skupinám obyvateľstva. Projekt chce pomôcť stabilizovať rozbehnutú implementáciu aj v organizáciách, ktoré sa rozhodli takéto programy realizovať. Organizácie, ktorým bude poskytnutá podpora na udržanie dlhodobých programov sídlia v okresoch, ktoré sú od r. 2015 zaradené medzi najmenej rozvinuté okresy SR, sú to konkrétne Rimavská Sobota, Lučenec a Revúca. Projekt je pokračovaním úspešného projektu realizovaného v rámci 1. výzvy programu ACF – Slovakia. Centrum dobrovoľníctva plánuje do svojich aktivít zapojiť 250 detí, mladých a dobrovoľníkov/čok.

Menu