Naše stopy: SOSNA občianske združenie

28.11.2023

RNDr. Gejza Legen (koordinátor projektu Slúžime komunitám košického kraja)

Ako sa Váš projekt „Slúžime komunitám košického kraja“ vyvinul po skončení podpory z programu ACF – Slovakia?

Projekt naplnil svoje ciele (posilnenie kapacity o.z. SOSNA). Vďaka tomu posilneniu SOSNA pokračuje v spolupráci s cieľovými skupinami a partermi ako aj udržuje sieť škôl budujúcich  klimatické školské záhrady. Svedčia o tom aj pokračujúce programy a aktivity (festivaly, aktivity so školami, s partnermi a firmami).

Zdroj: občianske združenie SOSNA

Aké výsledky ste dosiahli?

Dosiahnuté výsledky popísané v záverečnej správe :

  • Aktualizovaná stratégiu rozvoja a smerovania ďalšieho rozvoja SOSNY s doplnením o obsahové zameranie (Content Plán).
  • Vytvorené nové partnerstvá so zahraničnými a domácimi partnermi (školy, mimovládne organizácie, samosprávy) a lepšia spoluprácu s dôležitými sektormi spoločnosti
  • Zvýšená kapacita Ekocentra SOSNA pre naštartovanie nových udržateľných inicatív (najmä v oblasti  klimatických záhrad, environmentálnej výchovy a vzdelávania a zodpovedného cestovania).  Keďže projekt bol zameraný aj na internú cieľovú skupinu (zamestnanci a členovia) projekt prispel k zvýšeniu ich kapacity, zručností a kompetencií. Je to možné demonštrovať na nových domácich aj zahraničných iniciatívach, projektoch

 

Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si stanovili?

Zámerom projektu bolo posilniť ľudskú a programovú kapacitu o.z. SOSNA pre rozvoj práce s cieľovými skupinami (školstvo, samosprávy, občianske združenia, dobrovoľníci, biznis sektor) tak, aby sa zabezpečila dlhodobá finančná a personálna udržateľnosť organizácie.

 Aké úspechy ste projektom dosiahli? Aký bol prínos Vášho projektu „Slúžime komunitám košického kraja“ pre cieľové skupiny a okolie? 

Najväčším úspechom projektu je vytvorenie, udržanie a rozvoj siete škôl budujúcich klimatické školské záhrady.  Dá sa povedať, že to je aj popri zvýšení kapacity organizácie najväčší prínos pre cieľové skupiny (školstvo, samosprávy, občianske združenia, dobrovoľníci, biznis sektor). Modelová klimatická záhrada SOSNY sa stáva oázou zelene , zelených riešení a pôdou pre škoslké vzdelávanie a interaktívne festivaly (viď foto z festivalu „Súladenie 2023“).   

Zdroj: občianske združenie SOSNA, Letné Súladenie – jar 2023

Aké skúsenosti ste, ako organizácia, získali vďaka realizovanému projektu „Slúžime komunitám košického kraja“?

V rámci programu sme vytvorili bilaterálne spolupráce so zahraničným partnerom ako aj miestnými a národnými partermi (Poď na dvor a ArtEst, mesto Košice, VSE, SAŽP).

Vďaka projektu a podpornému programu ACF sme mohli realizovať prínosné a zmysluplné aktivity pre cieľové skupiny a verejnosť. O prínose podporného programu svedčí aj počet aktívnych účastníkov a návštevníkov podujatí.

Aké konkrétne výhody a príležitosti vám program ACF – Slovakia poskytol? 

1) Možnosť spolupráce so zahraničným partnerom z donorskej krajiny (Island)

2) Výhodu spolufinancovania projektu dobrovoľníckou prácou

3) Príležitosť finančne podporiť cieľové skupiny (školy, partneri) formou drobného re-grantingu

4) Príležitosť prezentovať organizáciu a program na hromadných a masových akciách (festivaly „Iné cesty“ a „Súladenie“)

5) Príležitosť budovať na zvýšení kapacity organizácie a nastaviť existujúce a budúce programy.

Zdroj: občianske združenie SOSNA

Ako hodnotíte spoluprácu s ACF – Slovakia a aký vplyv mal program na Váš profesijný a osobný rast?

Spolupráca s programom a jeho zástupcami bola nadštandardná. Zástupcovia programu pomohli čeliť vyššie uvedeným výzvam a reálne pomohli pri neraz neľahkej implementácii a reportingu projektu.

Program pomohol profesne rásť novým ako aj súčasným zamestnancom a zástupcom SOSNY. Ide o manažérske, organizačné ale aj praktické aspekty súvisiace s početnými aktivitami projektu.

Zdroj: občianske združenie SOSNA – eko záhrada

Menu