Naše stopy: Mládež ulice

4.10.2023

Karina Andrašiková (Koordinátorka programov, sociálna pracovníčka)

Ako vnímate realizáciu projektu s odstupom času?

Vnímame ho ako jeden z dielikov do celkovej skladačky nášho pôsobenia v našej lokalite a v meste Bratislava. Výrazne nám pomohol naštartovať budovanie partnerstiev medzi viacerými (nielen) lokálnymi organizáciami a iniciatívami. Ešte dôležitejšie však vnímame to, že sme vďaka projektu mohli pracovať s členmi a členkami našej komunity, mladými ľuďmi či rodinami. Sprevádzali sme ich pri riešení náročných životných situácií, pri dospievaní, ako aj pri zapojení sa do života a rozvoja komunity. To je pre nás veľmi podstatný míľnik.

Stará jedáleň – Foto: Mládež ulice

Ako sa Váš projekt vyvinul po skončení podpory z programu ACF – Slovakia?

Aktuálne poskytuje služby deťom a mladým ľuďom vždy v poobedných hodinách po škole počas pracovných dní. K tomu sa realizuje mnoho preventívnych, vzdelávacích a rozvojových aktivít aj počas komunitných podujatí, letného tábora, špeciálnych podujatí zameraných na konkrétne témy, ktoré mladých ľudí zaujímajú. Naďalej sa realizuje rodinný program, kde do programu sociálneho rodinného poradenstva pribudlo viacero nových rodín. Rozšírili sme spoluprácu o viaceré základné a stredné školy či oddelenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately (OSPODaSK). V nich pôsobíme pri preventívnej práci so študentstvom alebo so školami či OSPODaSK spolupracujeme pri poskytovaní poradenstva konkrétnym rodinám. Pri práci s komunitou sa práca výrazne posunula dopredu. Stará jedáleň ako náš partner poskytuje pestrý program komunitných a kultúrnych podujatí a aj vďaka projektu sa podarilo namotivovať viacerých členov a členky komunity, aby v centre pripravovali svoj vlastný program pre zvyšok susedstva.

Stará jedáleň – Foto: Janka Hrdličková

Aké výsledky ste dosiahli?

Počas trvania projektu sa nám podarilo zapojiť viac než 1200 ľudí – mladých ľudí, členov a členky rodín, našej komunity, ale aj partnerov z miestneho úradu či iných mládežníckych či komunitných iniciatív či organizácií. Zrealizovali sme 10 občianskych iniciatív vo forme diskusií, workshopov, podujatí, kde sa členovia a členky komunity mohli vyjadrovať k veciam verejným, ktoré sa dotýkajú života v meste či v ich mestskej časti a pri niektorých z nich sa mohli rozprávať so svojimi zvolenými zástupcami a zástupkyňami. Venovali sme sa témam verejného rozhodovania, komunitnej participácie, občianskej angažovanosti, ale aj témam životného prostredia. Zrealizovali sme niekoľko sto podujatí komunitného charakteru a náš nízkoprahový klub pre deti a mládež bol otvorený 4x do týždňa v poobedných hodinách, kde mohli tráviť voľný čas a dostať podporu v čase dospievania.

Stará jedáleň – Foto: Rasťo Blaško

Klub – Foto: Mládež ulice

 Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si stanovili?

Projekt bol zameraný na mladých ľudí a ich sociálne prostredie – ich zdravý rozvoj, budovanie vzťahov v škole, v rodine, v partií iných mladých ľudí, ale aj v komunite. Našim cieľom bolo realizovať také aktivity, ktoré by sa dotkli všetkých týchto oblastí a v ktorých hlavným aktérom je mladý človek a v ktorých môže aktívne participovať.

Dôležitým cieľom bolo tiež budovanie partnerstiev na lokálnej úrovni – s mestskou časťou, inými dôležitými iniciatívami, ale najmä s členmi a členkami našej komunity. Chceli sme, aby vnímali náš priestor ako svoj priestor a aby ho aktívne využívali vo svoj prospech, v prospech rozvoja komunity a mohli aktívne participovať aj na veciach verejných.

To všetko sa nám podarilo zrealizovať a aj po skončení projektu v tom pokračujeme.

 Aké úspechy ste projektom dosiahli?

Za najväčší úspech, ku ktorému projekt prispel je fakt, že naše mládežnícko – komunitné centrum je využívané a že si k nemu ľudia (nielen) z komunity našli cesty. Je to ich priestor, kde trávia voľný čas, budujú vzťahy, pripravujú svoje vlastné aktivity, učia sa novým veciam a dostanú podporu vtedy, keď ju potrebujú. Mladí ľudia sú v bezpečnom prostredí, dostanú priestor na participáciu vo svojej vlastne komunite a získavajú pocit, že niekam patria. To bol dôvod, pre ktorý sme projekt napísali a chceli realizovať a to sa nám aj podarilo.

Klub – Foto: Mládež ulice

Aký bol prínos Vášho projektu pre cieľové skupiny a okolie? 

Našimi cieľovými skupinami boli jednak mladí ľudia, ktorí vďaka projektu mohli tráviť voľný čas v bezpečnom a podnetnom prostredí a dostávali podporu od profesionálneho tímu sociálnych pracovníčok, psychologičiek a pracovníčok s mládežou. Pracovali sme s ich rodinami, triedami či školami tak, aby mali zdravé sociálne prostredie, v ktorom môžu vyrastať. Poskytovali sme im voľnočasové aktivity, preventívne a podporné služby, zapájali sme ich do komunitných aktivít a motivovali k participácií v živote komunity. Ďalšou cieľovou skupinou boli členovia a členky komunity v bratislavskej Rači ale aj mesta Bratislava. Dostali priestor využívať priestor komunitného centra tak, aby v ňom realizovali svoje vlastné nápady a aby mohli otvárať aj témy súvisiace s politikou mestskej časti či mesta, veci verejných, ktoré majú vplyv na kvalitu ich života.

Stará jedáleň – Foto: Rasťo Blaško

Aké skúsenosti ste, ako organizácia, získali vďaka realizovanému projektu?

Veľmi dôležitou skúsenosťou pre nás bolo budovanie partnerstiev – jednak s miestnym úradom MČ Bratislava – Rača, ale aj s našim najbližším spolupracovníkom – komunitným centrom Stará jedáleň či inými mládežníckymi či komunitnými iniciatívami či organizáciami. Je oveľa náročnejšie niečo spolu-organizovať a zručnosť spolupráce, vyjasňovania si podstatných záležitostí pri realizácií projektu bola nevyhnutná. Tieto partnerstvá ešte viac upevnili naše vzťahy, ktoré pokračujú doteraz.

Otvárať aj náročné témy komunity a diskutovať s nimi aj s ľuďmi, ktorí pracujú vo verejných funkciách alebo sú volenými zástupcami/zástupkyňami bola dôležitá súčasť projektu a sme radi, že máme o skúsenosť naviac.

Aké konkrétne výhody a príležitosti vám program poskytol?

Nepochybne, finančná podpora, ktorú so sebou projekt priniesol bola výnimočná, aby sme takto komplexný projekt vôbec mohli realizovať. Vďaka tejto podpore sme: 

  • Mohli mať 4x v týždni otvorený nízkoprahový klub pre deti a mládež a poskytovať profesionálnu prácu s mládežou
  • Realizovať rodinný program sociálneho poradenstva priamo v rodinách
  • Spolupracovať s viacerými partnermi – školami, OSPODaSK, mestskou časťou Bratislava – Rača, Starou jedálňou a viacerými organizáciami či iniciatívami
  • Vytvárať priestor pre realizáciu nápadov členov a členiek komunity v Rači a prevádzkovať komunitné centrum Stará jedáleň 
  • Otvárať témy verejného života, politiky, občianskej angažovanosti a participácie na lokálnej úrovni

Projekt sme realizovali v čase, kedy Stará jedáleň ako komunitno-mládežnícky priestor veľmi čerstvo začínal. Síce ľudia a organizácie, ktoré ho tvoria sú dlhoročne pôsobiaci v oblasti sociálnej práce, komunitnej práce či práce s mládežou, tak meno Starej jedálne bolo treba budovať od začiatku. Bolo to o to viac náročnejšie pretože išlo o pandemické obdobie, takže sme museli zdolávať mnohé prekážky, kedy komunitné stretávanie nebolo možné. Napriek tomu sme robili všetko preto, aby sme túto príležitosť naplno využili. To sa aj podarilo, aj projekt pomohol k tomu, že sme mali stabilitu, priestor realizovať aktivity a vytvoriť otvorenú „obývačku“ na budovanie vzťahov, diskusie, podporu a participáciu.

Stará jedáleň – Foto: Mládež ulice

Ako hodnotíte spoluprácu s ACF – Slovakia a aký vplyv mal program na Váš profesijný a osobný rast?

Spoluprácu s ACF – Slovakia rovnako ako so správcom na Slovensku – Ekopolis či OSF hodnotíme pozitívne. Napriek tomu, že sme sa museli počas realizácie samotných projektových aktivít zaoberať aj administratívnymi záležitosťami, spoločne sme to zvládli k obojstrannej spokojnosti. Program nás podporil – finančne, profesionálne aj ľudsky – dal nám priestor, aby sme mohli našu prácu v komunite posunúť o ďalší level. Zamerali sme sa vďaka nemu na náš vnútorný rozvoj, ale aj na rozvoj vzťahov s ľuďmi z našej komunity a na ich participáciu vo veciach verejných.

Spracovala: Karina Andrášiková, karina@mladezulice.sk

Stará jedáleň – foto: Mládež ulice

Menu