Letná česko-slovenská škola Advokačného fóra 2023

 

Pozývame vás na letnú česko-slovenskú školu Advokačného fóra, ktorá má za cieľ priniesť a zdieľať know-how v oblasti plánovania advokačných stratégií, vedenia občianskych kampaní a mediálnych zručností, získavania finančných prostriedkov na advokačnú prácu a mnoho ďalšieho. 

Kedy: 21. – 25. augusta 2023
KdeResort Ohrada, Vísky 100, 679 33 Vísky u Letovic

Registrovať sa môžete do nedele 11. júna 2023 (vrátane) v REGISTRAČNOM FORMULÁRI.

Kapacita letnej školy je 20 osôb, z každej organizácie či iniciatívy sa môžu prihlásiť maximálne dve osoby. Vaša účasť bude potvrdená do pondelka 19. júna.

Účastníci a účastníčky si hradia ubytovanie vo výške 4 200,- Kč / 175 eur a cestu. Ostatné náklady (vrátane plnej penzie) sú hradené organizátormi. V prípade, že by pre vás bola cena ubytovania prekážkou, ale mali by ste o školu záujem, informujte nás o tom prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

Na miesto je možné prísť už 20. augusta v popoludňajších alebo večerných hodinách a odísť 26. augusta doobeda, čo organizátori odporúčajú. 

Organizátorom letnej školy je české Advokační fórum Nadace OSF. Hlavným partnerom letnej školy je slovenská  VIA IURIS, ktorá sa dlhodobo venuje ochrane ľudských práv, rozvoji demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti, zvyšovaniu kvality života občanov a ochrane životného prostredia.

Hlavným zmyslom tejto viacdennej vzdelávacej akcie je posilniť schopnosť a kapacitu organizácií a jednotlivcov presadzovať verejný záujem v najrôznejších oblastiach na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni: 

 • ochrana ľudských práv
 • životné prostredie
 • presadzovanie demokratických hodnôt
 • systémové zmeny vo vzdelávaní, sociálnych službách alebo zdravotníctve
 • boj s korupciou
 • komunitný rozvoj
 • ženské práva
 • ochrana menšín

….a mnoho ďalších.

Letná škola je určená pre skúsenejších a aj začínajúcich pracovníkov a pracovníčky mimovládnych organizácií a dobrovoľníkov, ale aj pre občiansky aktívnych jednotlivcov či zástupcov neformálnych iniciatív z Českej republiky a  zo Slovenska. 

Letná škola je kombináciou prednášok, debát, praktických workshopov a zdieľania. Jednotlivé bloky budú na seba navzájom nadväzovať a poskytnú priestor pre vytvorenie vlastnej advokačnej stratégie, mediálneho plánu a pre prípravu podkladov pre získavanie finančných prostriedkov k ich realizácii. 

V rámci letnej školy kladieme veľký dôraz na skúsenosti lektorov, lektoriek a hosťov, vysokú kvalitu ich prednášok a workshopov, ale súčasne aj na ľudský a neformálny prístup.  

Programové zameranie letnej školy
 • vytváranie advokačných stratégií
 • vedenie občianskych advokačných kampaní
 • mediálna práca
 • digitálna komunikácia
 • fundraising na advokačnú prácu
 • čiastkové zručnosti podporujúce tímovú spoluprácu
 • občianska spoločnosť a aktuálne dianie     
Kto vás bude letnou školou sprevádzať?

 

 

 

 

Petr Machálek

Petr je spolupracovníkom Nadace OSF a konzultantom Advokačního fóra. Pôsobil ako riaditeľ Hnutí DUHA a riaditeľ občianskeho združenia Ratolest Brno. Od roku 2013 pôsobí na „voľnej nohe“ ako facilitátor, konzultant a lektor pre české aj zahraničné mimovládne organizácie a sústreďuje sa, okrem iného, na témy spojené s advokačnou prácou a fundraisingom. Externe spolupracuje s Nadací Via ako konzultant pre lokálne občianske iniciatívy a učí na Katedře environmentálních studií FSS MU v Brne, kde sám vyštudoval sociológiu a politológiu. Petr sa bude lektorsky podieľať na blokoch týkajúcich sa vytvárania advokačných stratégií, mediálnej práce a fundraisingu. Spolu s Milanom Štefancom je hlavným lektorom letnej školy a bude mať na starosti prepojenie jednotlivých blokov.

Milan Štefanec

Milan je konzultantom Advokačního fóra Nadace OSF. Od roku 1989 sa podieľa na činnosti občianskych iniciatív, ekologických, ľudskoprávnych a antifašistických hnutí a iniciatív. Bol koordinátorom regionálnych projektov Hnutí DUHA, v roku 1997 spoluzakladal Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ. Vo svojej činnosti v NESEHNUTÍ i mimo neho sa venuje projektom presadzujúcim systémové zmeny chrániace a posilňujúce práva občanov a aktivitám na podporu občianskych a grassroots iniciatív v ČR a v zahraničí.

Milan sa bude lektorsky podieľať na blokoch týkajúcich sa vytváraniu advokačných stratégií, mediálnej práce a fundraisingu. Milan je spoločne s Petrem Machálkom hlavným lektorom letnej školy a bude mať na starosti prepojenie jednotlivých blokov.

Štěpán Drahokoupil

Štěpán je programovým manažérom Advokačního fóra. Predtým mal v Nadaci OSF na starosti prácu na systémových zmenách v inkluzívnom vzdelávaní, ktoré presadzoval smerom k českým verejným inštitúciám a aj medzinárodným organizáciám. Je členom správnej rady Asistence o.p.s. V Nadaci Via viedol program na prípravu budúcich komunálnych politikov. V rokohc 2007 až 2014 pracoval ako asistent senátora. Má doktorát z politológie z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde tiež pôsobil niekoľko rokov ako externý pedagóg.

Štěpán sa bude lektorsky podieľať na blokoch týkajúcich sa vytvárania advokačných stratégií a rokovaní s politikmi a političkami.

Martina Břeňová, riaditeľka Nadace OSF

Martina sa profesne venuje filantropií podporujúcej systémové zmeny a téme inovatívnej spolupráce súkromného, občianskeho a verejného sektoru, ktorá prináša do spoločnosti dlhodobé riešenia konkrétnych problémov. Osem rokov pôsobila ako riaditeľka pre program a rozvoj súkromného Nadačního fondu Avast a podieľala sa okrem iného na strategickom rozvoji paliatívnej starostlivosti a jej systémovom ukotvení v Českej republike.

S Martinou bude prebiehať debata o stavu českej občanskej spoločnosti.

Katarína Batková, riaditeľka VIA IURIS

Katka v súčasnosti pôsobí ako výkonná riaditeľka mimovládnej organizácie so zameraním na zlepšovanie právneho štátu a oblasť životného prostredia na Slovensku VIA IURIS, vyštudovala Právnickú fakultu Trnavskej univerzity a vzdelanie si doplnila na doktorandskom štúdiu medzinárodného a európskeho práva v Bratislave. V minulosti pôsobila ako právnička v Centre právnej pomoci, v advokátskej praxi a v parlamente sa venovala príprave legislatívnych návrhov zákonov. Od roku 2015 pôsobí v neziskovom sektore, najskôr ako riaditeľka Rady mládeže Slovenska a aktívne sa podieľa na práci Občianskej platformy pre demokraciu, ktorá zastupuje záujmy neziskového sektora voči vláde.

Katarína bude diskutovať o stave slovenskej občianskej spoločnosti.

Klára Šimáčková Laurenčíková

Klára Šimáčková Laurenčíková je splnomocnenkyňa vlády ČR pre ľudské práva a od januára 2023 zastáva funkciu námestníčky ministra pre európske záležitosti. Z pozície námestníčky ministra podporuje vládu v otázkach adaptácie a integrácie prichádzajúcich utečencov pred Ruskou agresiou na Ukrajine. Predtým pôsobila ako predsedníčka Výboru pre práva dieťaťa, bola členkou Rady vlády pre ľudské práva a členkou Výboru pre prevenciu domáceho násilia a násilia na ženách pri Rade vlády pre rovnosť žien a mužov. Založila Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání. Pôsobila tiež ako gestorka agendy detského duševného zdravia na oddelení reformy systému starostlivosti o duševné zdravie na Ministerstve zdravotníctva ČR.

S Klárou prebehne debata o stave ľudských práv, úlohe občianskej spoločnosti pre kvalitu demokracie a o výzvach, ktoré pred nami v týchto oblastiach stoja.

Juraj Rizman

Juraj je riaditeľom pre komunikáciu a vzťahy s verejnosťou v spoločnosti Post Bellum SK. Bol dlhoročným členom Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. Pôsobil ako riaditeľ Greenpeace na Slovensku a projektový koordinátor VIA IURIS. Verejnosti je známy aj ako partner prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Saša Uhlová, novinárka

Saša Uhlová je novinárka a redaktorka denníku A2larm. Pracovala tiež pre Denník Referendum a časopis Romano voďi. Píše stĺpce do Salonu Práva a v minulosti písala stĺpce pre Tvar, bratislavskú Pravdu alebo Respekt. Venuje sa sociálnym témam a pracovným podmienkam. Jej reportáž Hrdinové kapitalistické práce bola v rámci Novinářské ceny Nadace OSF vyhodnotená ako najlepšia reportáž roka 2017 a získala za ňu tiež Československú cenu verejnosti.

So Sašou prebehne debata týkajúca sa jej práce na tému „Proč jsou všechna skutečně důležitá témata v české novinařině vnímána jako ‚měkká‘? A proč se jim většinou věnují ženy?”.

Radoslava Krylová

Radka je konzultantkou Advokačního fóra Nadace OSF. Pôsobí tiež v organizácií NaZemi, kde je členkou facilitátorskej skupiny, ktorá sprevádza skupinovými procesmi, čím podporuje spoluprácu, fungovanie, komunikáciu, zmysluplnú participáciu ľudí a akcieschopnosť skupín. Na facilitácií ju zaujíma možnosť uľahčiť porozumenie medzi ľuďmi a posilnenie dôvery a chuti spoločne rásť a tvoriť.

Radka bude viesť blok zameraný na tímovú spoluprácu.

Jaroslav Valůch

Jaroslav je vedúci projektu mediálneho vzdelávania v organizácii Transitions. Dlhodobo sa venuje oblasti využívania moderných komunikačných prostriedkov pre komunikáciu s krízou postihnutým obyvateľstvom, rozvoju mediálnej gramotnosti a prevencie násilia a konfliktov.

Jaroslav povedie blok týkajúci sa strategickej komunikácie, vrátane tej digitálnej.

Kristina Dědečková

Kristina je koordinátorkou Letnej česko-slovenskej školy Advokačního fóra. Okrem toho pracuje v Nadaci Via na programe Nebojme se komunální politiky a ako lektorka v organizácii Demagog, kde vedie workshopy o dezinformáciách a fact checkingu.  Je tiež predsedníčkou spolku Mladí občané.

V prípade otázok sa na Kristinu neváhajte obrátiť. Kontakt: kristina.dedeckova@osf.cz

A to nie je všetko!

 

V prípade väčšieho záujmu si organizátori letnej školy na základe prijatých prihlášok vyhradzujú právo finálneho výberu účastníkov a účastníčok.

 

Letná škola je podporená z regionálnej spolupráce programov Active Citizens Fund v Česku a na Slovensku, ktoré sú realizované v rámci Fondu EHP a Nórska 2014 – 2021. V Českej republike spravuje program konzorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu. Active Citizens Fund na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

 

Menu