Pripravujeme vzdelávanie „Kampaňové plánovanie – Od Aktivizmu k Advokácii“

V rámci ACF – Slovakia máme pre vás ponuku cieleného štvordielneho vzdelávania – projekt podpory rozvoja občianskych organizácií. Pod názvom  Kampaňové plánovanie – Od Aktivizmu k Advokácii“ sa jeho prvá časť – workshop, uskutoční dňa 7.11.2019 v priestoroch OSF na Baštovej 5 v Bratislave v čase od 9,30 do 16,30. 

Program sme pripravili spolu s VIA IURIS v rámci aktivít Active Citizens Fund na Slovensku a je určený pre občianske mimovládne organizácie[1], ktoré potrebujú zlepšiť svoje stratégie a zručnosti v oblasti kampaňového plánovania a realizácie advokačných aktivít.

Predpokladom každého zlepšenia je však aj istý záväzok – preto budeme preferovať spomedzi prihlásených uchádzačov tých, ktorí sa zaviažu k nasledovnému:

  • delegovať  na workshop 2 zástupcov organizácie.
  • absolvovať  tri ďalšie stretnutia pod vedením mentorov.  
  • vypracovať Individuálny advokačno – kampaňový  plán organizácie  spolupráci s mentormi

Počet účastníkov workshopu ja vzhľadom na zameranie a potrebu užšieho kontaktu limitovaný na max. 4 organizácie, ktoré spomedzi záujemcov vyberieme na základe vyplneného dotazníka.
TENTO KRÁTKY DOTAZNÍK prosím vyplňte do 20.10.2019. O potvrdení vašej účasti / neúčasti vás budeme včas informovať, najneskôr do 31.10.2019.

Séria  štyroch workshopov je súčasťou implementácie programu Active Citizens Fund – Slovakia (ďalej aj ACF). ACF podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti.

Program workshopu:  7.11. Baštová 5, zasadačka OSF, v čase 9,30 – 16,30

  • Pojmy a dojmy
  • Príklady advokačných kampaní
  • Časti kampane
  • Život kampane

[1] Na workshop sa môžu prihlásiť organizácie, ktorí spĺňajú kritériá oprávnenosti v rámci programu, t.j.  mimovládna organizácia (MVO). Mimovládna organizácia je nezisková organizácia nezávislá od miestnej a regionálnej samosprávy a centrálnej vlády, verejných orgánov, politických strán a komerčných organizácií. Občianske organizácie sú dobrovoľné, dobrovoľne vytvorené skupinami alebo jednotlivcami a zvyčajne zahŕňajú prvok účasti dobrovoľníkov na aktivitách organizácie. Oprávnený žiadateľ je organizácia registrovaná v SR v jednej z nasledovných kategórií: a) občianske združenie podľa Zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov; b) nadácia podľa Zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách; c) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa Zákona č. 213/1997 Z. z. d) neinvestičný fond podľa Zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch; e) nezisková organizácia registrovaná podľa Zákona č. 116/85 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom; f) združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. g) Slovenský Červený kríž podľa zákona 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži. Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany, náboženské organizácie, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby. Oprávnenými žiadateľmi a / alebo partnermi nie sú organizácie, ktoré, v nadväznosti na konečné rozhodnutie súdu, nemajú urovnané finančné záväzky v súvislosti s programami Aktívne občianstvo a inklúzia a Ľudské práva a demokracia, ktoré boli súčasťou implementácie Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2009 – 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Fill out this field
Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.

Menu