Naše stopy: Ženský algoritmus

20.9.2023

Lenka Hlinková (Co-Founder & Executive Director)

Zuzana Sotáková (Co-Founder & Program Manager)

Alžbeta Palkoci (Community & Partnerships Manager)

Simona Šimovičová (Project Manager)

 

 

Ako vnímate realizáciu projektu s odstupom času?

Tento projekt vnímame ako veľmi cennú skúsenosť, bol naším prvým grantom a z toho, čo sme sa naučili počas jeho prípravy a realizácie, čerpáme dodnes. Veľkým prínosom pre nás bola spolupráca s bilaterálnym partnerom, nórskou organizáciou KUN (Center for Equality and Diversity), ktorá sa tématike diverzity a inklúzie, diskriminácie a rovnosti príležitostí v pracovnom prostredí venuje na expertnej úrovni. Naše spoločné stretnutia viedli nielen k vytvoreniu vzdelávacieho obsahu pre projekt Inkluzívne pracovisko, ale i k ďalším podnetným nápadom a plánmi pre spolupráce do budúcna. S organizáciou KUN sme aj naďalej v kontakte a pokúšali sme sa spoločne o 2 granty v rámci schémy Erasmus+. Obe žiadosti síce splnili formálne požiadavky, no neboli schválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov schémy.

Síce program Inkluzívne pracovisko momentálne nie je aktívne propagovaný, široká verejnosť má možnosť aj naďalej prostredníctvom príručky, ktorá bola jedným z jeho výstupov, získať ucelené informácie o potrebe inklúzie v spoločnosti, nevedomých predsudkoch, pilieroch inkluzívneho pracovného prostredia ako aj krokoch, ktoré podporia budovanie pracovného prostredia otvoreného voči rôznym zraniteľným skupinám a pozitívnej pracovnej klímy. Nosné myšlienky tohto programu sme zakomponovali do viacerých vzdelávacích aktivít, ktoré aktuálne realizujeme. Jedným z nich je aj akadémia pre začínajúce a ašpirujúce líderky (Ready to Lead Academy), kde jednou z tém je inkluzívny manažment.

Celkovo hodnotíme projekt Inkluzívne pracovisko ako úspešný a hodnotný pre našu organizáciu. Naučili sme sa veľa, ale aj veľa odovzdali projektovému partnerovi. Vytvorili sme užitočný obsah, načerpali množstvo inšpirácie a upevnili partnerstvo s organizáciou KUN. 

Ako sa Váš projekt vyvinul po skončení podpory z programu ACF – Slovakia?

Po skončení podpory sme rozhodli zopakovať projekt ešte raz na vlastné náklady, čo nám umožnilo zvýšiť plnenie stanovených kvantitatívnych cieľov projektu (účasť rôznych skupín účastníkov na projekte). Toto rozhodnutie vnímame ako správne, nakoľko do druhého kola sa prihlásil ešte vyšší počet účastníkov ako v prvom kole. To nám len potvrdilo záujem o otváranie tejto témy v spoločnosti. Po skončení programu sme naďalej ostali v kontakte s niekoľkými aktívnymi účastníkmi projektu (ambasádormi), ktorí nosné informácie z programu šírili ďalej prostredníctvom školení na svojich pracoviskách. Záujem verejnosti o túto tému sme sa rozhodli podporiť aj prípravou špeciálnych newsletterov, ktoré prinášali účastníkom programu a ďalším nadšencom na mesačnej báze noviniek z oblasti diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí.

Aké výsledky ste dosiahli?

Po zrealizovaní dvoch kôl programu Inkluzívne pracovisko bolo do programu zapojených vyše 680 ľudí. Pripravili sme príručku Inkluzívne pracovisko primárne pre manažérov, personalistov, učiteľov a lektorov, ale profitovať z nej môže celá verejnosť. Príručka je naďalej prístupná všetkým záujemcom o túto problematiku. V priebehu ôsmych mesiacov od februára do októbra v roku 2022 sme pripravovali špeciálny DEI (Diversity, Equity and Inclusion) newsletter, ktorý bol na mesačnej báze odosielaný takmer viac než stovke odberateľov.

 Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si stanovili?

Nepodarilo sa nám dosiahnuť plánovaný cieľ počtu ľudí zapojených do aktivít, ako výstup sme si ambiciózne stanovili pomerne vysoké číslo zapojených účastníkov do programu a k dosiahnutiu tohto cieľa mala prispieť i aktívna účasť ambasádorov (úspešných absolventov) kurzu prostredníctvom nimi šírených školení. Šlo o aktivitu, nad ktorou sme nemali plnú kontrolu a tak bola skôr dopadom projektu, než výstupom. Náš nesprávny odhad pripisujeme vtedajšej nedostatočnej skúsenosti v oblasti prípravy grantov. Tento projekt bol naším prvým grantom, na ktorom sme sa mali zároveň možnosť mnoho naučiť, vrátane vlastných chýb. Zopakovaním projektu sa nám indikátory podarilo dostatočne dohnať. Tešilo nás, že hodnotenie kvality nášho vzdelávania bolo také vysoké. Možno aj to prispelo k tomu, že sa do druhého kola prihlásilo ešte viac účastníkov a dnes ďalšie školenia v tejto oblasti poskytujeme firmám za poplatok v rámci podnikateľskej činnosti nášho občianskeho združenia.

Aký bol prínos Vášho projektu pre cieľové skupiny a okolie? 

Kurz bol určený pre širokú verejnosť a jeho obsah sa zameriaval na to, ako identifikovať kritické situácie na pracovisku, ktoré sa môžu prejavovať ako (ne)vedomé predsudky, rodovú stereotypizáciu, sexizmus, sexuálne obťažovanie alebo rôzne techniky dominancie. Vzdelávanie kládlo dôraz na rozvoj kritického myslenia účastníkov. Opierali sme sa o slovenskú legislatívu a dobrú prax slovenských aj zahraničných zamestnávateľov. Diskriminácia na pracovisku sa začína už pri písaní pracovného inzerátu a pokračuje na pracovnom pohovore až cez celý cyklus zamestnanca. Záber kurzu bol z toho dôvodu široký a zameraný aj na praktické techniky, ktoré umožňujú personalistom či manažérom vybrať najvhodnejšieho kandidáta na základe jeho skúseností a požadovaných zručností bez vplyvu škodlivých predsudkov.

Do programu sa v oboch kolách zapojilo vyše 680 účastníkov, patria tam účastníci ktorí absolvovali kurz (218), ale i tí, ktorí boli školení ambasádormi programu (462) na svojich pracoviskách či vo vzdelávacích inštitúciách. Teší nás, že účastníci, ktorí úspešne absolvovali program, si uvedomovali dôležitosť tejto témy a mali záujem otvárať diskusiu o potrebe inkluzívneho prostredia aj na svojich pracoviskách prostredníctvom neformálneho vzdelávania svojich kolegov a kolegýň v tejto oblasti.  Za úspech považujeme aj samotné vydanie príručky Inkluzívne pracovisko, ktorá obsahuje nosné informácie z každej z preberaných tém v rámci programu. Táto príručka je stále k dispozícii pre širokú verejnosť a predstavuje dôležitý zdroj poznatkov v oblasti diverzity a inklúzie.

Vybrané ohlasy od absolventov tohto projektu:

 

Vďaka týmto prednáškam dokážem lepšie argumentovať v práci, poukázať na problémy v kolektíve. Neskutočná pomoc…

 

Na to, že to celé bolo zadarmo, klobúk dolu. Vysoká úroveň, kvalita, ochota a trpezlivosť pri zodpovedaní otázok. Skvelé!

 

Zvýšil sa o 200 % môj prehľad v téme, dokonca aj v oblastiach, ktoré som si myslela, že ovládam – napríklad v nábore. Zaujalo ma aj to, že sa nepozeráte na tému jednostranne, ale z viacerých pohľadov, a že aj keď sa niečo javí ako diskriminácia, nemusí to tak byť.

 

Program predčil moje očakávania, zistila som vďaka nemu že problematika je širšia ako som si myslela predtým.

 

Páčilo sa mi, že lektorky mali po celý čas pozitívnu náladu s úsmevom, toto je veľmi dôležité, ako aj interakcia s publikom aspoň každých 15-20 min., aby sa prednáška nestala nudnou.

 

Páčilo sa mi aplikovanie výsledkov zo štúdií a výskumov vykonaných na Slovenskom trhu práce, keďže je ťažké nájsť / získať tieto informácie na internete. Veľmi sa mi aj páčil interaktívny priestor na odpovedanie otázok kreatívnym spôsobom.

Aké skúsenosti ste, ako organizácia, získali vďaka realizovanému projektu?

Organizácia projektu Inkluzívne pracovisko nám priniesla bohaté skúsenosti vo viacerých oblastiach. Cezhraničná spolupráca s nórskou neziskovou organizáciou KUN nám umožnila získavať cenné vedomosti a v oblasti diverzity, inklúzie, diskriminácie a rovnosti príležitostí. Táto spolupráca nám umožnila nahliadnuť do trendov a osvedčených postupov v tejto oblasti v jednej z krajín, ktorá je vnímaná ako jedna z najvyspelejších nielen v oblasti rodovej rovnosti a inklúzie na pracovisku.

Taktiež sme zdokonalili procesy súvisiace s online vzdelávaním, čo sa týka zabezpečenia plynulého priebehu vzdelávania, interaktivity vzdelávania a podpory aktívnej účasti účastníkov. Vytvorili sme bezpečné prostredie, kde účastníci mali možnosť zdieľať svoje skúsenosti, diskutovať s odborníkmi a prevádzať teoretické vedomosti do praxe.

Taktiež nám projekt pomohol nastaviť si a vybudovať si systém projektovej evidencie, či už ide o projektovú dokumentáciu alebo finančnú zložku projektov. Projekt nás taktiež motivoval pravidelne komunikovať s partnermi v angličtine, čím sa posilnila jazyková zdatnosť viacerých členiek tímu.

Aké konkrétne výhody a príležitosti vám program poskytol?

Projekt Inkluzívne pracovisko priniesol našej spoločnosti niekoľko významných výhod a benefitov, ktoré mali pozitívny vplyv na našu činnosť a ďalšie pôsobenie v tejto oblasti.

Spolupráca s nórskym Centrom pre rovnosť a diverzitu (KUN), ktorá je má dlhoročné skúsenosti v oblasti rovnosti práv zraniteľných skupín  a diskriminácie v pracovnom prostredí, bola veľmi cenným zdrojom vedomostí a know-how, ktoré sme mali príležitosť načerpať množstvo inšpirácie na ďalšie plánované projekty a zároveň zvýšiť porozumenie medzi našimi krajinami a kultúrami, najmä čo sa týka pracovnej legislatívy a firemných kultúr.

Projekt nám priniesol prvú pozitívu referenciu pre občianske združenie v tejto oblasti a otvoril nám dvere do ďalších zahraničných spoluprác. Naša zakladateľka a riaditeľka Lenka Hlinková, ktorá bola zároveň odbornou garantkou tohto projektu aj vďaka referencii na tento projekt získala ponuku pracovať ako Externá expertka na rodovú rovnosť pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, kde v rokoch 2021-2022 (1,5 roka) vypracovala Analytickú štúdiu nákladov a výnosov uplatňovania rodovej rovnosti na trhu práce a spolu s pracovným tímom súbor dokumentov, ktoré ponúkajú slovenským zamestnávateľom praktické spôsoby a dôvody svojim zamestnancom zlaďovať súkromný, pracovný a rodinný život. Túto jej aktivitu považujeme za prvý zárodok našej advokačnej činnosti ako organizácie.

V rámci projektu sme mali možnosť spolupracovať s lektorkami/mi, ktorí sú odborníci v prednášaných oblastiach, čo nielen upevnilo odbornosť a kvalitu programu, ale i rozšírilo sieť našich potenciálnych spolupracovníkov v rámci našich ďalších aktivít.

To nám otvorilo dvere k ďalším príležitostiam a partnerstvám. Projekt prispel k rozšíreniu záujmu verejnosti o témy diverzity a inklúzie a napriek početným “hejtom” k nášmu projektu na sociálnych sieťach, aj jeho samotnú propagáciu považujeme za užitočnú a efektívnu.

Ako hodnotíte spoluprácu s ACF – Slovakia a aký vplyv mal program na Váš profesijný a osobný rast?

Spoluprácu s ACF hodnotíme veľmi pozitívne, komunikácia bola vždy veľmi ústretová a férová, očakávania transparentné. Pozitívne hodnotíme aj vopred komunikovaný spôsob záverečného reportingu. Po našich skúsenostiach s ďalšími 30 grantovými projektmi, ktoré sme od vtedy doručili, to nie je samozrejmosť.

Z väčšinou členiek projektového tímu sme si vďaka projektu mohli vyskúšať spoluprácu a vďaka kontinuálnemu fundraisingu sme si ich mohli v tíme udržať dlhodobo.

Z našich DEI aktivít v rámci nášho združenia Ženský algoritmus sa v tomto treťom kvartáli 2023 momentálne formuje nový brand v rámci združenia – Skilloria, so samostatnou webovou stránkou aj sociálnymi sieťami, keďže si popri našom vzdelávaní žien v oblasti digitálnych zručností a manažmentu zaslúžia osobitný fokus a priestor. Cieľová skupina totiž presahuje len ženskú časť populácie.

Dobrú prax z tohto projektu sme zdieľali aj s novšími neziskovými organizáciami a občianskymi združeniami. Vzhľadom na to, že projekt prebiehal počas pandémie, bol zvolený online formát bezpečným priestorom a umožnil nám zasiahnuť skupiny, ktoré by sme prezenčnými prednáškami nedokázali osloviť. Následný konflikt na Ukrajine a súčasná politická aj spoločenská atmosféra na Slovensku len potvrdzuje, že tieto témy sú nesmierne potrebné pre udržateľnú demokraciu, solidarity obyvateľstva a integráciu zahraničných talentov na Slovensku.

Menu