Naše stopy: Združenie STORM

31.10.2023

Mgr. Pavol Vančo (koordinátor programu KROK VPRED Trnava, koordinátor kontaktného centra ZÓNA v Seredi, sociálny pracovník)

Mgr. Pavol Ščasný (štatutárny zástupca Združenia STORM)

Ako vnímate realizáciu projektu „3P – práca, pomoc, podpora“ s odstupom času?

Projekt 3P – práca, pomoc, podpora, ktorý sme 2019 – 2021 realizovali s podporou ACF – Slovakia vnímame po uplynutí istého času ako zmysluplný a dôležitý projekt. Ľuďom, s ktorými v Združení STORM pracujeme – injekčným užívateľom drog a osobám pracujúcim v pouličnom sexbiznise projekt poskytuje viaceré možnosti.

Možnosťou, ktorá je asi najvýraznejšie komunitou vnímaná je príležitosť legálne pracovať. Financie, ktoré ľudia prostredníctvom takejto práce získajú môžu využiť na riešenie ich sociálnej situácie, prípadne v malej miere aj ľubovoľne, podľa ich momentálnej potreby.

Zdroj: Združenie STORM, práca klienta v centre Zóna

Druhou možnosťou je príležitosť absolvovať vstupný pohovor do zamestnania. Počas vstupného pohovoru, ktorý simulujeme pri prejavení záujmu o zapojenie sa do projektu s každým človekom absolvujeme proces, ktorý ho skutočne reálne čaká pri každom pohovore do zamestnania. Ľudia majú možnosť zamyslieť sa nad svojimi schopnosťami a vlastnosťami, ale aj nad tým, kde by sa chceli vidieť za pár rokov a podobne. To všetko v bezpečnom prostredí kontaktného centra s pracovníkmi, ktorým plne dôverujú. 

Ďalšou možnosťou je príležitosť pracovať na základe individuálne vypracovaného plánu práce, prípadne iba v čase, kedy to danému človeku vyhovuje „tu a teraz“, čiže bez dohody o presnom harmonograme práce. 

K ostatným možnostiam patria príležitosť participovať na chode kontaktného centra – ľudia môžu reálne pracovať ako pracovníci na výmene a výdaji materiálu, chystať materiál na výdaj a podobne. V rámci práce v okolí centra prispievajú k destigmatizácii komunity.

Ľudia, ktorí na projekte participujú sú prostredníctvom práce a zapojenia vedení k zodpovednosti organizovať si svoj vlastný čas. Sociálne asistencie, ktoré slúžia na dosiahnutie cieľa (vybavovanie dokladov, nákup potravín, kreditu a pod.) sú postavené tak, že spoločne s človekom, ktorý o asistenciu požiada dohadujeme čas stretnutia. V prípade, že na stretnutie nepríde do 15tich minút od dohodnutého času, sociálna asistencia sa nekoná a cieľ nie je pre daný moment splnený.

Veľmi zásadným prvkom projektu je možnosť cítiť sa prijatý, akceptovaný, ale hlavne, na malú chvíľu „normálny“.

Pod normálom si predstavujeme človeka socializovaného a zaradeného do spoločenských systémov správania, ktoré sú väčšinovo akceptované ako správne. Ľudia, s ktorými pracujeme sa z týchto vzorcov v istých mierach vychyľujú, ale vnútorne intenzívne prahnú po prijatí a akceptácii napriek týmto odchýlkam. V prostredí kontaktného centra, zaangažovaní do pracovného procesu, majú možnosť tieto pocity prežívať, čo ovplyvňuje ich sebavnímanie v zmysle zmocňovania pre pozitívnu zmenu životného štýlu.

Ako sa Váš projekt „3P – práca, pomoc, podpora“ vyvinul po skončení podpory z programu ACF – Slovakia?

Po skončení podpory z programu ACF – Slovakia sa nám podarilo projekt udržať až dodnes. Toto je z nášho pohľadu najvýraznejší úspech, pretože sa udialo viacero skutočností, ktoré nepôsobili zrovna ako podpora. Kolegyňa, ktorá počas obdobia s podporou pracovala ako koordinátorka projektu ukončila spoluprácu so združením z finančných dôvodov. Jej agendu si tak rozdelili viacerí pracovníci, čo vyžadovalo veľa úsilia pre nastavenie koordinácie činností. Zvládli sme to.

Reagovali sme na potreby mesta a lokality, v ktorej sa kontaktné centrum nachádza (suterén polikliniky). Často počúvame, že kvôli návštevníkom kontaktného centra vzniká v areály väčšie množstvo odpadkov. V rámci projektu 3P sa snažíme reagovať na stigmatizáciu ľudí, s ktorými v centre pracujeme aj tým, že pracovať môžu aj vonku v samotnom areály polikliniky. Už niekoľko mesiacov realizujeme aj vonkajšie upratovacie práce. Takýmto spôsobom sa snažíme odstrániť stigmu voči týmto ľuďom a zviditeľniť ich ako rovnocenných členov spoločnosti, ktorí prispievajú k pozitívnym zmenám.  

Zdroj: Združenie STORM, práca okolo centra Zóna, klienti centra Zóna

 

V zimných mesiacoch sme zažili náročné chvíle z dôvodu, že viacerí ľudia si u nás odpracovávali sumy, ktoré potrebovali na úhradu nájomného. Značne nám to zasahovalo do rozpočtu a aj z tohto dôvodu sme po viacerých brainstormingoch a zvažovaniach pristúpili k rozhodnutiu obmedziť počet ľudí, neskôr dní a ešte neskôr aj hodín práce. Bolo to nutné pre udržanie kontinua. Tieto obmedzenia sme v letných mesiacoch uvoľnili.

Premýšľali sme tiež nad tým, že by sme zamestnali človeka, ktorý by nastúpil na miesto koordinátorky projektu, ktorá dala výpoveď. Po skúsenostiach máme jasnejšiu predstavu, ako by sa dal projekt manažérsky posúvať smerom k vytvoreniu sociálneho podniku. Na takýto rozvoj sme však rovnako nenašli zdroje.

Tiež sme hľadali možnosť sprostredkovať pre ľudí, s ktorými pracujeme nejakú prácu, ktorú by boli schopní v kontaktnom centre vykonávať, a za ktorú by boli financovaní iným subjektom. Po dôkladnom prieskume trhu sme však na takúto pracovnú ponuku nenarazili.

V prípade, ak by sa nám v budúcnosti podarilo získať prístup k dostatočným zdrojom podpory vidíme možnosť rozvoja práve v možnosti zapojiť do projektu vhodného a schopného manažéra, ktorý by bol schopný oslovovať rôzne subjekty poskytujúce práce na dohodu s tým, že by komunikoval možnosti a nastavenie ľudí a projektu a snažil sa získať vhodné pracovné zaradenia v zmysle projektu pre tých, ktorí by o to prejavili záujem.

Aké výsledky ste dosiahli?

Napriek popísaným prekážkam sa nám samozrejme darí projekt udržať do dnešného dňa. 

Zarobili a v rámci sociálnej asistencie minuli 1360€. Peniaze minuli na platby za ošetrenie u lekára 92€, za vybavenie občianskeho preukazu 91,50€, za ubytovanie 398€, za nákup potravín 345,88€. Zvyšných 432,62€ sa rozdelilo medzi platby za kredit, oblečenie, dopravu do miesta, kde si potrebovali vybaviť niečo na úradoch a podobne.

Po ukončení podpory, kedy projekt do dnešného dňa (01.10.2023) realizujeme vo vlastnej réžii sa do projektu zapojili noví traja klienti, okrem tých, ktorí už zapojení boli. Za obdobie od 1.7.2022 do 1.10.2023 spolu odpracovali 294 hodín, za 4€ na hodinu.

Zarobili a v rámci sociálnej asistencie minuli 1176€. Peniaze minuli na platby za ubytovanie 279,50€, za nákup potravín 387,83€, za úhradu výživného 84€. Zvyšných 424,67€ sa rozdelilo medzi platby za kredit, oblečenie, dopravu do miesta, kde si potrebovali vybaviť niečo na úradoch, platbu za veci, ktoré sme nakúpili a za odpracované peniaze ponúkli v rámci ZÓNA obchodu. Tu si mohli za odpracované peniaze zakúpiť recyklované mobilné telefóny, nabíjačky, notebooky, alebo drogériu a veci na osobnú hygienu vo výraznej zľave, nakoľko išlo o darované, alebo recyklované veci.

Projekt sme tak vo vlastnej réžii podľa vyššie popísaného sumára dát udržali takmer v rovnakých číslach, ako keď sme ho realizovali s podporou ACF – Slovakia, čo vnímame ako úspech. Tento úspech pripisujeme aj skvelej spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, bez ktorého by sa nám to nepodarilo. A dobrému nastaveniu programu počas podpory ACF-Slovakia.

Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si stanovili?

Na základe vyššie popísanej štatistiky môžeme vyhlásiť, že sa nám určite viac ako podarilo naplniť ciele, ktoré sme si stanovili. Tiež chcem konštatovať, že sme sa nezasekli len v stave plnenia cieľov. Tak, ako sme v združení zvyknutí, pustili sme sa aj do viacerých brainstormingov, prieskumov a plánovania bez zdrojov. Aj na základe tohto prístupu máme detailne spracované plány rozvoja projektu pre prípad, ak by sa nám podarilo získať zdroje podpory na túto činnosť.

Zdroj: Združenie STORM, práca klientky v centre Zóna

Aké úspechy ste projektom dosiahli?

Ak sa zamyslíme nad úspechmi, alebo prínosom projektu, tak asi najvýraznejšie vnímaným prínosom bola práve možnosť financovať si bývanie v zimných mesiacoch. Ľudia, s ktorými pracujeme boli schopní nájsť v meste Sereď človeka, ktorý im poskytol takúto možnosť a svoj záväzok platiť za bývanie si prostredníctvom projektu 3P splnili. Ako úspech tiež vnímame, že ľudia tohto prenajímateľa priviedli k nám do kontaktného centra. Po tom, ako sme s ním viedli dialóg o tom, čím vlastne projekt 3P pre ľudí je bol ochotní dokonca časť dlhov svojim podnájomníkom odpustiť.

Aký bol prínos Vášho projektu „3P – práca, pomoc, podpora“ pre cieľové skupiny a okolie? 

Aby sme netvorili súvetia bez priameho zapojenia ľudí, ktorým je tento projekt určený, opýtali sme sa priamo ich, ako vnímajú to, čo nazývame tripéčkom. Za všetkých uvedieme dve odpovede:

Podľa mňa je projekt dobrý. Oplatí sa v tom pokračovať. Lalino

Velice dobrá vec, niektorí si neuvedomujú aká je to výhoda. Ja sa zapájam aj preto, lebo vy pomáhate. Ja využívam tripéčko na jedlo a kredit. Ivan

Aké konkrétne výhody a príležitosti vám program poskytol?

Program podpory nám tak poskytol príležitosť reálne zažiť a vnímať to, o čom sme pred tým často rozprávali na prednáškach pre verejnosť na školách, alebo v rámci verejných vystúpení. Podarilo sa nám štatisticky podchytiť fakt, že pre ľudí, s ktorými pracujeme je dôležité vytvoriť také podmienky, aby im bolo umožnené zaradiť sa do pracovného procesu. Pracovný trh je v našich podmienkach značne nepružný a skostnatený. Nie je mnoho príležitostí a v podstate existuje len veľmi málo legálnych možností, ako sa zaradiť do pracovného procesu pre človeka, ktorý nie je zrovna ideálom systematického nastavenia sa pre stereotypné časovanie všedného dňa. Takýto jednotlivci potom tvoria skupiny, ktoré sú vylúčené z pracovného trhu, čo zásadne ohrozuje ich sociálnu situáciu a často má za následok sociálne vylúčenie, ktoré sa v čase prehlbuje do generačnej chudoby. Vidíme to všade okolo seba, je to realitou tejto doby.

Ako hodnotíte spoluprácu s ACF – Slovakia a aký vplyv mal program na Váš profesijný a osobný rast?

Aj z tohto dôvodu hodnotíme spoluprácu s ACF – Slovakia ako veľmi významnú. S pomocou podpory, ktorú poskytli nášmu združeniu bolo možné naplniť viaceré dlhodobo nesýtené potreby ľudí, s ktorými pracujeme. Rovnako vtiahli pracovníkov združenia do niektorých manažérskych a pracovnoprávnych procesov, čím sa zásadne podieľali na našom profesijnom raste.

V závere by som chcel len opäť zamerať pozornosť hlavne na ľudí, s ktorými pracujeme. Je dôležité uvedomiť si, že výraznejšie zmeny statusu quo sa nedosahujú textami a článkami v odbornej literatúre, ale hlavne odhodlaným a strategickým súbojom s veternými mlynmi. Diskurz je preplnený stereotypnými tvrdeniami a politikami vychádzajúcimi z mýtov o tom, že človek, ktorý užíva nelegálne drogy si za to môže sám a tak nech trpí čo najviac, lebo kedykoľvek s tým môže prestať a stať sa jedným z nás „normálnych“. Takéto uvažovanie a na ňom založené prístupy nás priviedli k vylúčeným komunitám rôzneho druhu. V našom prípade k vylúčeným komunitám užívateľov drog. Takéto uvažovanie a konanie je v priamom rozpore s humanistickým vnímaním sveta a človeka.

Ľudia s ktorými pracujeme sú aj šikovní remeselníci, zruční pracovníci, citliví a zraniteľní jednotlivci, ktorí tiež potrebujú svoj priestor pre život.

O projekte 3P – práca, pomoc, podpora sme v rámci programu Active Citizens Fund – Slovakia natočili aj video, ktoré si môžete pozrieť tu: 

 

Menu