Hostili sme Annual Review Meeting

V dňoch od 18. apríla do 20. apríla sa uskutočnilo výročné stretnutie v rámci programu Active Citizens Fund – Slovakia.  Trojdňového stretnutia sa zúčastnili zástupcovia finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska, zástupcovia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, zástupcovia Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku a zástupcovia správcovských organizácií – Nadácie Ekopolis, Nadácie otvorenej spoločnosti a Karpatskej Nadácie spolu s oslovenými grantistami programu Active Citizens Fund – Slovakia. Počas troch dní zástupcovia správcovských organizácií oboznámili donorov s aktuálnym vývojom programu, zoznámili ich s konkrétnymi projektami a poukázali na rozmanitosť programu Active Citizens Fund na Slovensku.

Prvý deň začal o 9.00 ráno v priestoroch Karpatského rozvojového inštitútu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Doobedný program sa venoval implementovaniu programu, oficiálnym dokumentom a výzvam v rámci programu na Slovensku. Správcovské organizácie predstavili, s čím sa aktuálne tretí sektor na Slovensku stretáva, aké sú základné východiská a v čom vidia prípadné ťažkosti pri svojej ďalšej práci. Po obednej prestávke sa stretnutie presunulo do druhej časti programu, na návštevu projektu Deviatka žije! Mládež v akcií, realizovanom organizáciou ETP Slovensko na sídlisku Luník IX. Projekt ponúkol mládeži možnosť byť aktívne zapojení do diania na sídlisku a vyskúšať si, aké je to premieňať nápady na skutočnosť. Hlavným cieľom bolo ukázať, že na Luníku IX žije mnoho talentovaných detí a úspešných mladých ľudí a ukázať majorite, že rómske deti a mladí ľudia sa snažia svoj život zmeniť, chcú sa učiť, získať zručnosti a schopnosti, aby následne mohli získať zamestnanie. Deti sa vďaka tohto projektu mohli na chvíľu stať novinármi, redaktormi, umelcami a vyskúšať si takúto prácu.

Poobede a podvečer sa zástupcovia finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska – donori programu, sa zoznámili so 4 projektami v priestoroch centra umeleckej kreativity v Košiciach, v Tabačke Kulturfabrik. Prvým prezentujúcim bol zástupca organizácie Dúha na východe, ktorý predstavil projekt InQubátor občianskej participácie. V rámci projektu sa realizovala séria 5 vzdelávacích programov – PRIDE Lab, KompAkt, coLAB, Novými médiami proti nenávisti a Základy advokácie a občianskej participácie – ktoré sú určené (nielen) mladým LGBT+ ľuďom, ktorí/é prejavujú záujem o zapájanie sa do činnosti mimovládnych organizácií a rôznych iniciatív a majú záujem o veci verejné, ale chýbajú im teoretické vedomosti i praktické skúsesnosti. Ambíciou projektu je podporiť občiansku participáciu. Druhou prezentujúcou organizáciou v poradí bola Nadácia DeDo, ktorá predstavila najmä projekt Sprevádzame, podporujeme, bývate. Cieľom projektu bolo v lokálnych podmienkach Košíc pilotne implementovať prístup Housing First (HF), ako jeden z osvedčených a na dôkazoch založených nástrojov na ukončovanie bezdomovectva. Projekt sa zameral na rodiny s deťmi bez domova, ktoré tvoria v Košiciach 2/3 populácie ľudí bez domova. Poslednú prezentáciu na tému Akú ochranu a podporu garantuje súčasný systém ženám zažívajúcim násilie a ich deťom? uvádzala štatutárna zástupkyňa organizácie Fenestra. Hlavným cieľom tohto projektu je prispieť k zmene verejných politík v oblasti násilia páchaného na ženách smerom k prijímaniu systémových krokov na základe skutočných informácií a dát. Posledným projektom, s ktorým sa donori v tento deň programu stretli bol FABRIK SPACE – otvorená zóna pre komunity a občiansku participáciu v rámci ktorého Tabačka Kulturfabrik rekonštruovala časť priestorov Tabačky, čím umožnila stretávanie sa aktívnych ľudí, iniciatív a organizácií v podnetnom prostredí.

Druhý deň stretnutia sa niesol v duchu návštev na mieste realizácie projektov. Doobeda sa uskutočnilo stretnutie s klientkou projektu Zlepšenie kvality života ohrozených skupín, ktorý realizuje nezisková organizácia Projekt DOM.ov v obci Bôrka. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života rodín z marginalizovaných rómskych komunít v regiónoch Gemera a Novohradu a naštartovať proces vytvárania nových funkčných štvrtí, v ktorých obyvatelia žijú v legálnych rodinných domoch, pracovať na sebarozvoji a rozvoji ich komunity. Následne sa stretnutie presunulo do Rožňavy, do kultúrno-kreatívneho centra Kláštor. Nakoľko organizácia, spravujúca tento priestor získala v programe Active Citizens Fund grant dvakrát (projekty Regionálne co-workingové centrum občianskej participácie a CO3 – co-exist, co-work, co-operate) a oba sa týkali rekonštrukcie, zveľadenia a vytvoreniu zmysluplného priestoru, celú delegáciu previedla priestormi a prerozprávala historické reálie kultúrno-kreatívneho centra.

Po návrate do Košíc sa všetci presunuli do priestorov Kina Úsmev, kde Poradňa pre občianske a ľudské práva predstavila projekt Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi rómskymi aktivistkami a aktivistami. Projekt sa zameriava na znižovanie diskriminácie Rómov a Rómiek na Slovensku. Problém priblížili dve rómske aktivistky, ktoré poukázali na diskrimináciu prostredníctvom konkrétnych príkladov. V Kine Úsmev nasledovala ešte obhliadka miestností, ktoré sa zrekonštruovali vďaka projektu CINEFIL, ktorý okrem rekonštrukcie zahŕňal aj vybavenie kina pre inkluzívne premietania – pre autistov, osoby so zrakovým a sluchovým znevýhodnením. Druhý deň stretnutia uzatvorila prezentácia projektu Silný hlas občianskej spoločnosti pri tvorbe verejných politík v čase KLImatickej KRÍzy – KLIKRI realizovaný Karpatským rozvojovým inštitútom. Projektu sa podarilo otvoriť diskusiu na tému sociálne spravodlivej adaptácie na dopady zmeny klímy a tiež urobiť prvý krok k zisteniu aktuálneho stavu v tejto oblasti. Zároveň reagoval na potrebu jasnejšej a koordinovanejšej komunikácie klimatickej krízy verejnosti prepojením rôznych odborných organizácií, aktivistov, samosprávy, ale aj novinárov a vzdelávacích inštitúcií s cieľom prispieť k efektívnejšej komunikácii témy smerom k verejnosti.

Tretí, a posledný, deň stretnutia sa uskutočnil v Prešove, v priestoroch Café Relevant. Delegáciu čakali tri prezentácie. Projekt Omama – raná starostlivosť pre deti z vylúčených rómskych komunít realizovaný organizáciou Cesta von poskytuje komplexnú ranú starostlivosť deťom z vylúčených rómskych komunít vo veku 0-6 rokov a pomáha tak znižovať vývinový sklz, spôsobený toxickým stresom, ktorému deti v chudobe čelia. Participatívnym prístupom zapája cieľovú skupinu do riešenia problému generačnej chudoby, nakoľko školí a zamestnáva dlhodobo nezamestnané rómske ženy z osád, ktoré realizujú stimulačné aktivity priamo v rodinách s deťmi vo veku 0-3 roky. Posilňuje tak i postavenie zraniteľnej skupiny rómskych žien, ktoré sa stávajú nositeľkami zmeny vo svojich komunitách.

Organizácia Relevant sa vo svojom projekte Pomáhame, podporujeme a spájame venuje mladým ženám a mužom, ktoré a ktorí opustili centrum pre deti a rodiny (detský domov) a nachádzajú sa v situácií, kedy často bez základných zručností a schopností hľadajú prácu a bývanie.  Cieľom projektu je podporiť už existujúce iniciatívy zlepšujúce postavenie zraniteľných skupín a funkčné partnerstvá medzi organizáciami a samosprávou. Pomôcť ľuďom s viacerými znevýhodneniami (nízke vzdelanie, príslušnosť k MRK, zdravotné problémy) osamostatniť sa. Vzdelávaním, advokáciou, nácvikmi pracovných zručností, registráciou nových služieb, vytvorením nových pracovných miest a partnerstiev so zamestnávateľmi.

Poslednou organizáciou, ktorá zároveň uzavrela aj trojdňové stretnutie, bola Centrum včasnej intervencie Prešov s projektom Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny. Prostredníctvom tohto projektu priniesla na Slovensko aplikáciu ASDetect, schopnú pomôcť rodinám z marginalizovaných rómskych komunít včas odhaliť známky autizmu u detí.

Donori programu Active Citizens Fund – Slovakia videli dobrú prax implementovania programu na Slovensku a zároveň sa oboznámili s aktuálnymi výzvami a potrebami grantistov.

Menu