Zmudri láme bariéry

Predstavte si, že sedíte v triede, pred vami je učiteľ, ktorý vám frontálnym výkladom vysvetľuje, ako funguje sústava súdov na Slovensku a vy si hovoríte: „Načo mi toto bude?“ V takejto situácii bol asi každý z nás. Či už to bola sústava súdov, tvrdosť kameňov, či aromatické zlúčeniny. A pritom stačí tak málo a všetky tieto témy môžu byť spracované a podané tak, že vás nielen zaujmú, ale sami budete chcieť vedieť viac a skúmať ich hlbšie.

Hlavným cieľom Zmudri je pripravovať mladých ľudí na život v praktických a občianskych témach, ktoré im škola častokrát neponúka, alebo ponúka, ale nie vo forme, ktorá by pre nich bola zaujímavá. Preto volíme takú formu, ktorá funguje – video. Cez krátke, pútavé a vtipné video kurzy sa aj v spolupráci so známymi influencermi snažíme mladým ľuďom vysvetľovať občianske témy tak, aby ich nielen pochopili, ale aby si cez nich vypestovali vzťah k svetu okolo seba. Rovnako pomáhame aj učiteľom uchopiť toto neľahké zadanie – zaujať dnešnú mládež – a k video kurzom vytvárame metodické materiály, v ktorých aplikujeme tzv. bádateľskú metódu 5E. V projekte Zmudri v občianskych témach podporenom Active Citizens Fund sme v priebehu jedného školské roka odpilotovali úzku spoluprácu s viac ako 20 školami v rôznych kútoch Slovenska, od Bratislavy až po Humenné, na gymnáziách, obchodných akadémiách, aj stredných priemyselných školách, aby sme mladým ľuďom ukázali, že občianska náuka môže byť záživná, zaujímavá a je priam nevyhnutná pre to, aby sme svet okolo nás vnímali triezvo a kriticky.

Počas školského roka sa nám v rámci projektu podarilo vytvoriť osem jedno alebo viacdielnych video kurzov na témy ako napr. čo je Ústava SR, ako fungujú jednotlivé zložky štátnej moci, kto chráni naše práva, na čo je nám mimovládny sektor, či je rodová nerovnosť iba mýtus, ako sa zbaviť predsudkov, či prečo je dobrovoľníctvo prínosná skúsenosť.

To, čo sme pri realizácii zo začiatku považovali za veľkú bariéru – korona krízu a dištančné vyučovanie – sme nakoniec hlavne vďaka aktívnym učiteľom preklopili na výhodu. Namiesto osobných návštev po celom Slovensku aspoň na jednej z hodín sme sa so žiakmi a učiteľmi spájali viackrát a virtuálne, diskutovali o témach cez Zoom či MS Teams a keď sa opatrenia na konci školského roka uvoľnili, došlo aj na osobný kontakt. V každej z tried sa našli žiaci, ktorí sa o témy zaujímali prirodzene, prípadne ich rozoberali aj s rodičmi doma. No prirodzene boli aj takí, u ktorých sa záujem prebúdzal ťažšie. Tu bola veľkou pomocou práve metodika 5E, ale aj samotný učiteľ, ktorý, dovolíme si povedať, v záujme mladých ľudí o danú tému hrá kľúčovú úlohu. Zmudri so svojimi videami mu v tom môže iba pomôcť. Príkladom je reakcia jednej žiačky, ktorá na hodine pri záverečnej reflexii zhodnotila úlohu svojej pani učiteľky takto: „Mňa tá politika vôbec nebaví, ani sa o tom doma nerozprávame. Ale naša pani učiteľka nám to vždy vie tak dobre vysvetliť na príkladoch zo života a na tom, čo sa práve deje, že vás to potom aj chytí.“

Úspešný pilotný program za podpory Active Citizens Fund sa stal základom pre ďalší už rozbehnutý ročník, v ktorom sme vyškolili už viac ako 100 učiteľov, s ktorými úzko spolupracujeme. Naše úsilie bolo odmenené aj ocenením Cena Európskeho občana 2021, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament za výnimočné výkony v oblasti podpory a posilnenia európskeho ducha.

Podpora od ACF nám umožnila dobudovať stabilné portfólio video kurzov a metodík pre učiteľov, ktorí sa k nim aj opakovane vracajú: „Do programu Zmudri v občianskych témach som zapojila mojich druhákov v minulom školskom roku s cieľom nejako zaujať a motivovať žiakov aj napriek dlhej dištančnej výučbe. Videá od skutočne super tímu mali u mojich žiakov obrovský úspech. Moji žiaci sa na každú hodinu tešili a pomohlo im to pochopiť a uviesť do praxe mnoho tém z oblasti práva. Zábavné videá spestrili naše vyučovanie a nahradili bezcieľne pozeranie na monitor. Metodiky mi pomohli lepšie a hlavne rýchlejšie si pripraviť hodinu a viac času sme mohli venovať aj diskusiám, čo žiaci veľmi privítali. Aj v tomto školskom roku pokračujem s novou triedou v tomto projekte a hoci táto skupina je málo komunikatívna, podarilo sa mi nemožné – rozprúdiť diskusiu.“ p. Valéria Václavová, učiteľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči

Menu