O kvalite vody, ktorú pijeme

Projekt Kvalita vody, ktorú pijeme z dielne občianskeho združenia Za našu vodu, prebiehal v rokoch 2019 a 2020 a mal niekoľko cieľov: overiť kvalitu vody na najexponovanejšícjh miestach na Slovensku z pohľadu existujúcej kontaminácie a informovať verejnosť o výsledkoch analýz, prepojiť viaceré mimovládne organizácie, ktoré sa venujú ochrane vôd z rôznych aspektov a v neposlednom rade pomocou cielenej kampane a tlačových konferencií upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť ochrany zdrojov pitnej vody.

Najdôležitejšími výstupmi projektu sú podľa nás presvedčenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti o nutnosti analýz všetkých svojich vodných zdrojov na prítomnosť pesticídov. Po analýze bola dokázaná prítomnosť pesticídov v niektorých vodných zdrojoch na Záhorí, ktoré boli následne uzavreté a nahradené pitnou vodou z iných zdrojov. Tento cieľ chceme dosiahnuť aj u ďalších vodárenských spoločností na celom Slovensku.

Ďalším dôležitým výstupom je poukázanie na prítok kontaminovanej vody na odkalisko Poša na Zemplíne, ktorý sa podarilo zastaviť. Náš výskum ďalej dokázal, že nebezpečné PCB látky sa v tejto oblasti nešíria ako rozpustné látky vo vode, ale buď vzduchom vo forme prachových častíc alebo ako pôdne častice vo vode. Na náš prieskum nadviazal ďalší projekt enviro žurnalistky, ktorá ďalej rozvinula túto tému v zdravotnej rovine a dokázala prítomnosť týchto látok v krvi najviac exponovaných ľudí a v tuku hospodárskych zvierat. Na tento problém neprestávame upozorňovať a ponúkame riešenia tak Ministerstvu Životného prostredia SR ako aj Ministerstvu Zdravotníctva.

Počas cesty po Slovensku sme odkryli niekoľko ďalších environmentálnych problémov, ktoré nás utvrdili v tom, že na predchádzanie takýchto a podobných eko škôd je najdôležitejšia osveta mládeže a tiež dospelých, ktorí z pozície aktívneho občana majú možnosť situáciu ovplyvniť. Práve obyvatelia mnohých miest nás na základe našich tlačových konferencií z projektu oslovujú so žiadosťami pomôcť im v ďalších lokálnych environmentálnych problémoch.

Osobným zážitkom bolo stretnutie s inými OZ, vytvorenie spoločnej platformy a tiež brainstorming na tému efektívnej komunikácie pálčivých eko tém a spoločný návrh prezentovať verejnosti agendu kvality vody cez príbehy obyčajných ľudí. Aj keď stretnutie kvôli pandémii prebehlo online, spoločné témy nás prepojili a v ďalších projektoch sa spájame s MVO tak, aby sme svoj ľudský potenciál využili naplno.

Menu