Nadácia Ekopolis, Karpatská nadácia a Nadácia otvorenej spoločnosti vyhlasujú výzvu na predkladanie žiadostí vo Fonde bilaterálnej spolupráce v programe Active Citizens Fund na Slovensku (ACF).

Fond bilaterálnej spolupráce podporí bilaterálnu výmenu skúseností, know-how a dobrej praxe medzi slovenskými organizáciami občianskej spoločnosti a organizáciami z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska. Tematicky program Active Citizens Fund podporuje slovenské občianske organizácie pri zapájaní občanov do rozhodovania a do tvorby verejných politík, v snahách o vytváranie lepších podmienok pre dobrú správu vecí verejných, pri ochrane ľudských práv a poskytovaní občianskeho vzdelávania a pri zlepšení postavenia zraniteľných skupín v spoločnosti. V týchto témach bude pôsobiť aj Fond bilaterálnej spolupráce.

Fond zameria svoju podporu predovšetkým na také aktivity, u ktorých bude predpoklad dlhodobej spolupráce a vďaka ktorým sa prehĺbi dôvera medzi spolupracujúcimi subjektmi v prijímateľských štátoch a donorských štátoch.

Osobitnou tematickou prioritou bilaterálnej spolupráce je fenomén šírenia dezinformácií a propagandy zameranej proti demokratickému spravovaniu spoločnosti, ktorý sa organizácií občianskej spoločnosti bytostne dotýka.

Finančná alokácia vo Fonde bilaterálnej spolupráce je 100 000 € a žiadateľom bude poskytovať granty do výšky 10 000 € v priebežne otvorenej výzve. Potenciálnych partnerov z donorských krajín nájdu záujemcovia na stránke https://ngonorway.org/, ktorú spravuje Nórsky helsinský výbor.

Program Active Citizens Fund na Slovensku je súčasťou finančnej pomoci krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) pre 15 členských krajín EÚ.

Prejsť na výzvu →

Menu