Naše stopy: Poradňa pre občianske a  ľudské práva

1.2.2024

Fotografia z účasti na zasadnutí OSN. Zdroj: Poradňa pre občianske a ľudské práva

Ako vnímate realizáciu projektu Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi aktivistkami a  aktivistami“ s odstupom času? 

Projekt bezprostredne nadviazal na našu dlhodobú prácu na ochranu práv Rómov a  Rómok a  umožnil nám ju ďalej rozvíjať. To považujeme aj s  odstupom určitého času za nesmierne cenné. Kontinuita a  vytrvalosť je v  tejto práci totiž nevyhnutná. Zlepšenia neprichádzajú ľahko a  spravidla si žiadajú dlhé roky úsilia. Veľmi dlho sme sa napríklad usilovali o  to, aby  slovenská vláda uznala prax násilných sterilizácií rómskych žien a  aby sa poškodeným ženám ospravedlnila. A dlhé roky sme narážali na absolútny nezáujem. Až vďaka našim advokačným aktivitám aj v  spolupráci s  aktívnymi rómskymi ženami smerom k  vládnym inštitúciám sa nám počas tohto projektu napokon tento cieľ podarilo dosiahnuť. To platí aj o  našej strategickej právnej práci, v  rámci ktorej zabezpečujeme bezplatné právne zastupovanie pre diskriminovaných Rómov a  Rómky alebo sami vedieme súdne konania proti štátu.

Projekt nám umožnil plynulo pokračovať v  právnom riešení mnohých rozbehnutých právnych prípadov a  počas jeho realizácie sme napokon dosiahli aj viaceré dôležité súdne rozhodnutia.          

Ako sa Váš projekt Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi aktivistkami a  aktivistami“ vyvinul po skončení podpory z programu ACF – Slovakia?  

Musím zopakovať, že kontinuitu v  našej práci považujeme za kľúčovú. Preto je pre nás dôležité, že v  nej pokračujeme aj po skončení projektu. Naďalej uskutočňujeme pravidelný ľudskoprávny monitoring v  rómskych komunitách, vedieme strategické súdne konania týkajúce sa diskriminácie či iného porušovania práv Rómov a  Rómok a  vo vzťahu k  zodpovedným štátnym inštitúciám presadzujeme, aby ľudské práva rómskej menšiny aktívne chránili. Výsledky nášho monitoringu hovoria o  tom, že diskriminácia Rómov a  Rómok na Slovensku je žiaľ naďalej rozšírená a  to vrátane systémovej inštitucionálnej diskriminácie, ktorá je hlboko zakorenená v  oblasti školstva, bývania či zdravotnej starostlivosti. Mnoho Rómov a  Rómok stále žije bez prístupu k pitnej vode a  bývajú v  podmienkach, ktoré sú na úkor ľudskej dôstojnosti. Deti, ktoré v  tomto prostredí vyrastajú, sú často vzdelávané segregovane v  špeciálnych či bežných školách a  triedach. Vzdelanie, ktoré v  nich dostávajú, im v  mnohých prípadoch nikdy neumožní odísť raz z vylúčenej  komunity a  začleniť sa do väčšinovej spoločnosti. Výrazne znevýhodnené sú rómske ženy, ktoré sa stretávajú s  viacnásobnou diskrimináciou nie len kvôli svojej etnicite, ale aj pohlaviu. Naďalej sa rozličnými cestami usilujeme o  to, aby sa situácia v  tomto smere zlepšovala.

Aké výsledky ste dosiahli?  

Do realizácie projektu sme úspešne zapojili vyše sto ľudí a  vo veľkej väčšine išlo o  angažovaných Rómov a  Rómky. Mnohí a  mnohé nám napríklad dávali cenné informácie o  porušovaní práv iných Rómov a  Rómok v  ich okolí v rámci nášho monitoringu v  rómskych komunitách, čo bolo základom pre našu ďalšiu prácu v  rámci projektu. V  čase pandémie koronavírusu, keď sme mali obmedzené možnosti uskutočňovať terénny monitoring, bola komunikácia s  nimi neuveriteľne dôležitá a  zásadná pre naše ďalšie projektové aktivity.

Sme obzvlášť hrdí na strategické súdne spory, ktoré sme v  Poradni aj počas tohto projektu viedli. Sú najunikátnejšou súčasťou našej práce a sme presvedčení o ich význame.

Podnecujú širokú spoločenskú diskusiu o  existujúcom porušovaní práv aj  potrebných opatreniach a  vytvárajú dôležitý právny tlak na zodpovedné inštitúcie smerom k  prijímaniu riešení. V tomto smere sme právnu pomoc poskytovali Rómom a  Rómkam v  17 strategických právnych konaniach týkajúcich sa diskriminácie a  10 konaniach týkajúcich sa policajného násilia, vrátane právneho zastupovania na Európskom súde pre ľudské práva v  Štrasburgu. Viedli sme tiež šesť tzv. verejných žalôb proti štátnym orgánom a  samosprávam. Podali sme aj viaceré advokačné správy medzinárodným ľudskoprávnym inštitúciám, pripomienkovali aj vybrané politiky a  návrhy zákonov týkajúce sa Rómov a  Rómok a zorganizovali viacero advokačných stretnutí.  Týmito cestami presadzovali rovnosť a  dôstojnosť pre rómsku menšinu u  nás.  

Fotografia z tlačovej besedy k rozsudku Moldava nad Bodvou. Zdroj: Maja Bodnárová pre Poradňu pre občianske a ľudské práva

Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si stanovili?  

Áno, ciele sme si stanovili realisticky a  boli sme schopní ich naplniť.  

Aké úspechy ste projektom Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi aktivistkami a  aktivistami“ dosiahli? 

Hneď v  úvode projektu sme dosiahli významný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý rozhodol o  porušení práv dvoch poškodených Rómov zo známej násilnej policajnej razie z  Moldavy nad Bodvou. Ten bol kľúčový pre to, že sa napokon slovenská vláda za toto hanebné konanie polície ospravedlnila. Dosiahli sme aj prelomové súdne rozsudky v  prospech rómskych detí diskriminovaných v  špeciálnom vzdelávaní, a na segregovanej „čisto rómskej“ škole, ktoré akcentujú zodpovednosť štátu za daný stav aj jeho riešenie. Obe sú prvé svojho druhu vôbec a  sú nesmierne cennými nástrojmi na presadzovanie rovného prístupu rómskych detí k  vzdelaniu aj do budúcna. Angažovali sme sa  smerom k  viacerým medzinárodným ľudskoprávnym inštitúciám,  najmä smerom k  Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie. Zúčastnili sme sa zasadnutia tohto výboru o  Slovensku, pričom na ňom vystúpili aj naše kolegyne – Rómky. Bol to vzácny moment, keď na pôde OSN zaznel hlas rómskych žien zo Slovenska.  Výbor slovenskej vláde adresoval viaceré nami navrhované odporúčania.  

Všetko naše úsilie v rámci projektu sme uskutočňovali v  úzkej spolupráci s  mnohými rómskymi aktivistami a  aktivistkami, ktorí  a  ktoré sa podieľali na viacerých aktivitách. Pre niektorých a  niektoré z  nich sme uskutočnili tiež stretnutie, ktoré vytvorilo priestor na ich sieťovanie a  spoločné plánovanie aktivít. Boli to Rómky a Rómovia, ktorí a  ktoré  sa s  našou podporou bránili neprávosti a  domáhali sa spravodlivosti. Viacerí z  nich svoj príbeh zdieľali v  unikátnej knihe, ktorú sme v rámci projektu vydali a príznačne ju nazvali „Na ceste k  spravodlivosti.“ Chceli sme ňou okrem iného motivovať iných Rómov a  Rómky aj všetkých ostatných, ktorí na Slovensku čelia neprávostiam, aby sa nevzdávali a  svoje práva presadzovali.  

Mimoriadne dôležitou bola pre nás spolupráca so skupinou rómskych aktivistiek z  obcí Hermanovce a  Jarovnice, s  ktorou sme boli v  intenzívnom kontakte. Viaceré z  týchto žien boli v  minulosti nezákonne sterilizované a  najmä vďaka ich neúnavnému úsiliu sme počas projektu dosiahli už spomínané ospravedlnenie vlády za toto závažné systémové porušovanie práv rómskych žien, ku ktorému dochádzalo v  bývalom Československu aj neskôr na Slovensku do roku 2004.     

Fotografia z prezentácie knihy. Zdroj: Marek Turčok pre Poradňu pre občianske a ľudské práva

Aký bol/je prínos Vášho projektu Presadzovanie ľudských práv rómskej menšiny prostredníctvom využívania právnych prostriedkov ochrany a v spolupráci s miestnymi aktivistkami a  aktivistami“ pre cieľové skupiny a  okolie?  

Veríme, že sme projektom zvýšili širšie verejné povedomie o  porušovaní práv Rómov a  Rómok a  prispeli k tomu, že zodpovedné štátne inštitúcie venovali ich určitým prejavom zvýšenú pozornosť. Okrem toho sme predovšetkým našou právnou prácou prispeli k tomu, že Rómovia a Rómky, ktorí  ktoré čelia diskriminácii či policajnému násiliu, majú dnes zase o  niečo lepšie šance domôcť sa na Slovensku spravodlivosti, ako tomu bolo pred pár rokmi. Veríme tiež, že dosiahnuté pozitívne rozsudky súdov aj vydaná publikácia príbehov, Rómov a  Rómok, ktorí a  ktoré sa úspešne bránili nespravodlivosti, môžu povzbudiť ďalších k tomu, aby sa proti neprávostiam postavili a  bránili.          

Fotografia z prezentácie knihy Na ceste k spravodlivosti je: Marek Turčok pre Poradňu pre občianske a ľudské práva

Aké skúsenosti ste získali v rámci programu ACF – Slovakia vy – ako organizácia?  

Uvedomili sme si, že našu prácu môžu veľmi výrazne ovplyvniť vonkajšie okolnosti, ktoré nie je absolútne možné predvídať a  nad ktorými nemáme žiadnu kontrolu. Máme samozrejme na mysli pandémiu koronavírusu, ktorej prvá vlna vrcholila v  čase, keď sme s  projektom začínali. Viaceré naše aktivity nám pandémia skomplikovala, no napokon sme sa dokázali prispôsobiť a nájsť riešenia.        

Aké konkrétne výhody a  príležitosti priamo vám program poskytol?  

Program ACF vnímame ako naozaj jeden z  mála zdrojov na Slovensku za ostatné roky, z  ktorého sme mali príležitosť získať dlhodobejšiu finančnú podporu na pokračovanie našej práce na ochranu práv rómskej menšiny. A to vrátane podpory vedenia našich strategických súdnych sporov. Za podporu z  neho sme preto nesmierne vďační.       

Ako hodnotíte spoluprácu s ACF – Slovakia a aký vplyv mal program na Váš profesijný a osobný rast?  

Nami realizovaný projekt nezahŕňal aktivity, ktoré by boli zamerané na náš tím a  smerovali k  rozvoju jeho členov a  členiek. Veríme však, že samotná práca, ktorú sme v rámci projektu uskutočnili, nás urobila skúsenejšími a  že to dokážeme do budúcna zužitkovať.      

O tomto projekte sme natočili aj krátke video, ktoré si môžete pozrieť tu:

Menu