Naše stopy: Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

13.12.2023

Spracoval: Tím platformy Ambrela

Ako vnímate realizáciu projektu EduGlobe s odstupom času?

Naša Platforma rozvojových organizácií – Ambrela združuje na Slovensku tri desiatky organizácií (prevažne mimovládok a pár univerzít), z ktorých sa polovica venuje práve globálnemu vzdelávaniu (GV). Vďaka projektu ‘EduGlobe – cesta k implementácií Národnej stratégie globálneho vzdelávania’ a podpore od ACF–Slovakia sme mohli rozšíriť tím Ambrely o manažérku GV a zaujať tak v procese advokácie, teda najmä tvorby slovenskej národnej Stratégie GV, ešte viac aktívny prístup.

Hovorí sa, že cesta je cieľ, a v našom prípade to platí dvojnásobne. Bez toho, aby sme vedeli, ako sa vyvinie politická situácia v SR po parlamentných voľbách z roku 2020, a koľkokrát sa vymení vedenie na ministerstve školstva, sa naša Ambrela snažila do tvorby spomínanej stratégie neustále prispievať expertným know-how, strategickými odporúčaniami a facilitovaním procesov jej prípravy. Zároveň pripravila osvetovú kampaň pre širokú verejnosť s názvom Všetci sa máme čo učiť , ktorá mala ľuďom na Slovensku ukázať, prečo je potrebná tvorba a najmä implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, keď sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách, ale aj scitlivovaniu obyvateľstva a celoživotnému vzdelávaniu dospelých mimo školského prostredia.

Foto 1: Stretnutia zástupkýň a zástupcov Pracovnej skupiny Ambrely pre Globálne vzdelávanie (PS GV) sme zintenzívnili práve počas realizácie projektu EduGlobe. Zdroj: Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Ako sa váš projekt EduGlobe vyvinul po skončení podpory z programu ACF–Slovakia? 

Platforma Ambrela je naďalej vnímaná ako stabilný a dôležitý partner v procese tvorby národnej Stratégie Globálneho vzdelávania, ktorej finálna podoba a implementácia by mala nadobudnúť reálne kontúry na jar roku 2024. Loptička je teraz na strane najnovšieho vedenia ministerstva školstva, s ktorým práve rozvíjame spoluprácu.

Pokračujeme v pravidelných stretnutiach Pracovnej skupiny Ambrely pre Globálne vzdelávanie (PS GV), ktoré sme zintenzívnili práve počas realizácie projektu EduGlobe. Sme aktívni v Pracovných skupinách európskych sietí CONCORD Europe, GENE a North-South Centre Rady Európy pre globálne vzdelávanie, pokračujeme v advokácii na národnej aj európskej úrovni.

Na jeseň sme zrealizovali niekoľko podnetných aktivít, vzdelávacích aj sieťovacích podujatí, ktoré priamo nadväzujú na úspechy projektu EduGlobe. Okrem týždňa globálneho vzdelávania (GEW) to bola predovšetkým medzinárodná konferencia na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave – Ambrela Development Forum (ADF) 2023, v rámci ktorej sme sa aktívne venovali aj téme globálneho vzdelávania a výchove ku globálnemu občianstvu.

Foto 2: V rámci medzinárodnej konferencie Ambrela Development Forum (ADF) 2023 v Bratislave sme sa aktívne venovali aj téme globálneho vzdelávania a výchove ku globálnemu občianstvu. Zdroj: Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Aké výsledky ste v rámci projektu EduGlobe dosiahli? 

Už sme spomenuli zintenzívnenie stretnutí Pracovnej skupiny Ambrely pre Globálne vzdelávanie (PS GV) vďaka projektu EduGlobe. V uplynulých dvoch rokoch sme zažili pandémiu Covid-19, ekonomickú a politickú krízu aj vypuknutie vojny u nášho východného suseda a obrovské nasadenie našich organizácií Ambrely v poskytovaní humanitárnej pomoci  núdznemu ukrajinskému ľudu. Napriek všetkým týmto náročným výzvam sme cez aktivity projektu EduGlobe dokázali zabezpečiť dostatočnú pozornosť a väčšiu participáciu občianskej spoločnosti na tvorbe Stratégie Globálneho vzdelávania na Slovensku, ktorá bola jeho nosnou témou.

Bez ohľadu na stav rozpracovania spomínanej stratégie GV sme aktívne pracovali na príprave osvetovej kampane. Tá v polovici implementácie projektu dostala (pre vojnu u nášho východného suseda) úplne iný rozmer. Potrebovali sme vyjadriť aktuálnu tému vnímania a reakcie Slovákov a Sloveniek na začiatok vojny na Ukrajine a príchod desiatok tisícov ukrajinských odídencov a odídeniek na naše územie. Vsadili sme na zdôraznenie potreby väčšej všímavosti, ohľaduplnosti a solidarity s núdznymi okolo nás, pretože práve tí nás dokážu niekedy prekvapiť svojím konaním. Kampaň niesla názov a podnázov Všetci sa stále máme čo učiť – o nás samotných, o ľuďoch okolo nás aj o stále meniacom sa svete, v ktorom spolu koexistujeme’, čo priamo poukazuje na definíciu a význam globálneho vzdelávania.

Prvé video s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ o (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi si mohla verejnosť pozrieť na sociálnych sieťach 6. februára 2023. Druhé video s názvom ‚Uprostred dejín‘ o poznávaní vlastnej identity aj iných kultúr nasledovalo o dva týždne neskôr. Na videá boli naviazané sprievodné diskusie v spolupráci s časopisom .týždeň  v bratislavskom .klube pod lampou – ‘Ako podporiť našu všímavosť a zvýšiť solidaritu s núdznymi’ (15. február, záznam je tu) a ‘Ako rozvinúť aktivizmus a ustrážiť radikalizáciu mládeže’ (8. marec, záznam je tu). Diskutujúcimi boli: Marta Jendeková (programová manažérka Academia Istropolitana Nova); Juraj Hipš (expert na vzdelávanie a zakladateľ Komenského inštitútu); Veronika Fishbone Vlčková (riaditeľka Nadácie Milana Šimečku), Dušan Ondrušek (psychológ a zakladateľ Partners for Democratic Change Slovakia); Andrej Návojský (expert na vzdelávanie a metodik Národného inštitútu vzdelávania a mládeže); a Denisa Havrľová (novinárka a stredoškolská pedagogička na Škola dizajnu v Bratislave).

Platforma Ambrela sa snaží dlhodobo napĺňať tri hlavné ciele: advokáciu, budovanie kapacít svojich organizácií a verejnú informovanosť, osvetu. Všetky boli obsiahnuté aj v tomto projekte – práve pri realizácii série diskusií s podporou ACF–Slovakia, kde sme dbali dôraz na voľbu témy, aktuálne nálady v spoločnosti, výber hostiek a hostí, ako aj vzdelávaco-osvetový ráz podujatia.

Foto 3: Osvetová kampaň ‘Všetci sa stále máme čo učiť sa v prvom videu s názvom ‚Nečakaná pomoc‘ venovala téme (ne)všímavosti a solidarite s núdznymi. Zdroj: Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Boli ste schopní naplniť ciele, ktoré ste si v projekte EduGlobe stanovili? 

Napriek tomu, že spomínaná národná Stratégia GV nebola do dnešného dňa schválená – z politických dôvodov, ktoré Ambrela nemohla ovplyvniť, jednotlivé výstupy a aktivity projektu EduGlobe sa stretli s mimoriadne pozitívnou odozvou. Platforma naplnila svoj zámer hájiť záujmy členských a pozorovateľských organizácií, realizujúcich sa v oblasti GV, a otvorila otázky solidarity, všímavosti a potreby myslenia v globálnych súvislostiach, najmä v kontexte prebiehajúcej vojny na Ukrajine.

Už sme spomenuli advokáciu voči ministerstvu školstva a verejnú informovanosť cez osvetovú kampaň ‘Všetci sa máme čo učiť‘. Ďalšou z aktivít nášho projektu EduGlobe bolo aj budovanie kapacít formou organizovania seminárov a workshopov pre slovenských stakeholderov – expertov a expertky na (globálne) vzdelávanie z vládneho i mimovládneho sektoru v spolupráci s naším nórskym partnerom. Pre prebiehajúcu pandémiu Covid-19 sa niektoré časti realizovali v online podobe, no i tak vďaka ponúknutej expertíze výrazne prispeli k vzniku slovenskej národnej stratégie.

Prof. Robert James Didham – riaditeľ Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Univerzity INN (Inland Norway University of Applied Sciences) bol naším strategickým partnerom v projekte EduGlobe a už počas webinára z novembra 2021 s názvom ‚Global education in perspective‘ vyzdvihol hlavné benefity globálneho vzdelávania, prítomným objasnil spôsoby definovania zámerov aj indikátorov v rámci GV.  Na Slovensku sme ho neskôr v rokoch 2022 a 2023 privítali na našich vzdelávacích seminároch aj naživo, a jeho expertíza bola naplno využitá.

Foto 4: Veľkým prínosom bol náš strategický partner v projekte EduGlobe v osobe Prof.  Roberta Jamesa Didhama – riaditeľa Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj Inland Norway University of Applied Sciences. Zdroj: Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Aké úspechy ste projektom EduGlobe dosiahli?

Samotná osvetová kampaň ‚Všetci sa máme čo učiť‘ (najmä jej videá Nečakaná pomoc (kampaň Ambrely: Všetci sa máme čo učiť 2023) a Uprostred dejín (kampaň Ambrely: Všetci sa máme čo učiť 2023) o dôležitosti globálneho vzdelávania a o potrebe tvorby aj implementácie Stratégie takéhoto vzdelávania v SR mala u verejnosti mimoriadny ohlas.

Len samotné dve kampaňové videá mali na sociálnych sieťach dosah 476-tisíc unikátnych užívateľských profilov.

Okrem vysokého dosahu videí a sprievodných diskusií na širokú verejnosť, ako aj záujmu odbornej verejnosti o naše vzdelávacie semináre, projekt jednoznačne prispel k rozšíreniu ekosystému hodnotovo-orientovaného vzdelávania v súlade s globálnymi výzvami a aktuálnymi trendmi z celého sveta, čím pripravil vhodnú advokačnú pôdu pre budúce aktivity platformy Ambrela spolu s jej členmi a pozorovateľmi, ako aj celkové možnosti rozvoja práce aj spolupráce v oblasti globálneho vzdelávania.

To sa odzrkadlilo už v novembri 2023, keď pozvanie do diskusného panelu s názvom ‘The Surge of Disinformation and Erosion of Liberal Democracies: Exploring the Contribution of Global Education’ v rámci našej konferencie Ambrela development forum (ADF) prijal samotný výkonný riaditeľ Global Education Network Europe – GENE, Liam Wegimont, čo považujeme za veľký úspech a pozitívnu spätnú väzbu na našu prácu. Spolu s ním v paneli vystúpili ďalší expertní diskutujúci: Stefan Grasgruber-Kerl z rakúskej Sudwind, Petr Gongala z českého Demagog-u a za slovenskú stranu – prof. Lucia Mokrá – dekanka našej pozorovateľskej organizácie FSEV UK. Diskusiu expertne viedol Rilli Lappalainen z fínskeho FINGO, ktorý zároveň zastáva dôležité miesto a slovo v európskych sieťach Bridge 47 a CONCORD Europe. Daná konferencia slúžila aj pre sprievodné advokačné stretnutia ministerstva školstva, ministerstva zahraničia s GENE, ktoré sme ako Ambrela sprostredkovali. Už teraz pripravujeme osnovu podujatia ADF na rok 2024, kde globálne vzdelávanie a výchova k aktívnemu občianstvu bude mať opäť svoje nezastupiteľné miesto.

Foto 5: Novembrová konferencia Ambrela Development Forum (ADF) 2023 a diskusia na tému: The Surge of Disinformation and Erosion of Liberal Democracies: Exploring the Contribution of Global Education. Zdroj: Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Aký bol/je prínos vášho projektu EduGlobe pre cieľové skupiny a okolie? 

Projekt EduGlobe priniesol svoje ovocie v podobe inšpirácií zo zahraničia (primárne z Nórska), nových poznatkov aj zručnostií pre širokú aj odbornú verejnosť, ako aj samotnú členskú a pozorovateľskú základňu Ambrely.

Najmä semináre a webináre s účasťou Prof.  Roberta Jamesa Didhama – riaditeľa Centra pre kolaboratívne učenie pre trvalo udržateľný rozvoj z Univerzity INN, určené všetkým členom a členkám pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (vrátane organizácií Ambrely), ktoré sa podieľali na tvorbe národnej Stratégie globálneho vzdelávania (NS GV), mali dobrú účasť. Záverečné podujatie vo Svätom Jure – seminár ‘O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne’ z konca júna 2023 túto odozvu iba potvrdil.

Foto 6: Po záverečnom podujatí projektu EduGlobe vo Svätom Jure – seminári ‘O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne’ z konca júna 2023. Zdroj: Ambrela – Platforma rozvojových organizácií

Aké skúsenosti ste získali v rámci programu ACF–Slovakia vy – ako organizácia?

Platforma Ambrela vďaka projektu ACF–Slovakia posilnila svoju pozíciu kontaktného bodu a koordinátora aktivít v témach Globálneho vzdelávania v SR. Koncom novembra 2022 napríklad vo Svätom Jure spoluorganizovala ‚Medzinárodné odborné kolokvium o globálnom vzdelávaní’ – v súvislosti s prijatím novej Európskej deklarácie o globálnom vzdelávaní do roku 2050. Šlo o podujatie, kde sa veľa hovorilo o predložení národnej Stratégie globálneho vzdelávania pre Slovenskú republiku.

Vďaka podpore ACF–Slovakia sme mohli zrealizovať aj sériu online diskusií na pálčivé témy, ktoré po začiatku vojny na Ukrajine lomcovali slovenským obyvateľstvom. Do debaty ‚Vojna na Ukrajine: Koľko politiky patrí do školských lavíc‘ (20. apríla 2022, záznam na Facebooku) sme ako diskutujúceho získali napríklad Vladimíra Šuchu (vedúceho Zastúpenia Európskej komisie v SR) či Miroslavu Hapalovú (vtedajšiu riaditeľku Štátneho pedagogického ústavu, spolupracujúcu s UNICEF na integrácii ukrajinských detí do škôl v SR). Ďalšia debata sa týkala témy ‚Ako kríza vládnutia ovplyvňuje prácu občianskych organizácií’ (28. september 2022, záznam na Facebooku tu) a medzi diskutujúcimi bol Martin Klus (bývalý štátny tajomník MZVaEZ SR) či Ján Orlovský (riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR. Pri voľbe témy, oslovovaní a presviedčaní hostiek a hostí, ako aj príprave diskusných okruhov sa náš tím navzájom podporoval, za pochodu sa zlepšoval v event manažmente, technickej podpore a facilitovaní online podujatí. Vďaka pozitívnej skúsenosti z týchto diskusií sa k nám jednotliví spíkri a spíkerky do podujatí radi a s dôverou vracajú. To je pre nás výborný feedback.

Aké konkrétne výhody a príležitosti priamo vám program ACF poskytol? 

V rámci informačnej kampane Všetci sa máme čo učiť sme mali možnosť verejne popri osvetových videách a sprievodných diskusiách predstaviť aj päticu našich členov a pozorovateľov platformy Ambrela. Ľudia si mohli prečítať, prečo je podľa zástupcov a zástupkýň  z Nadácie Milana Šimečku, UNICEF Slovensko, CEEV Živica, Academia Istropolitana Nova a Človek v ohrození potrebná implementácia spomínanej Stratégie globálneho vzdelávania, a čo ako spoločnosť získame tým, že sa budeme venovať globálnemu vzdelávaniu na školách i mimo nich.

Tejto príležitosti sme sa chopili a dodnes sa snažíme pravidelne prezentovať ich činnosť cez naše komunikačné kanály a obľúbený newsletter: Novinky [sp]od Ambrely, čím naďalej prehlbujeme povedomie verejnosti o našej práci na poli GV.

Dostali sme tiež vďaka podpore ACF–Slovakia možnosť venovať sa opakovane dôležitým témam, ako je zmena klímy a klimatické vzdelávanie. Do diskusie ‚Byť či nebyť matkou v stave klimatickej núdze‘ (24. november 2021, záznam tu) sme ako diskutujúce pozvali zástupkyne organizácií Ambrely – Zuzanu Gallayovú (CEEV Živica) a Zuzu Fialovú (Partners for Democratic Change Slovakia – PDCS), ktoré doplnili Dana Mareková (European climate foundation) a Lucia Szabová (Znepokojené matky). O rok neskôr sme sa v téme mierne posunuli a aj debata ‚Prečo počúvať názory detí a mladých na klimatickú krízu‚ (14. november 2022, záznam na Facebooku tu) s podobnou zostavou diskutujúcich expertiek mala výbornú divácku odozvu.

Ako hodnotíte spoluprácu s ACF–Slovakia a aký vplyv mal program na váš profesijný a osobný rast? 

Tím Ambrely profesne i osobnostne rástol napríklad pri tvorbe programu záverečného podujatia projektu EduGlobe – vzdelávacieho seminára ‘O občianskom vzdelávaní – globálne aj lokálne’. To boli chvíle, keď sme sa dva júnové dni snažili nabiť podnetnými prednáškami, workshopmi, premietaním a panelovými diskusiami s expertmi a expertkami naprieč Európou. Aj vnútorne sme si potrebovali sami prediskutovať témy, ako: kam sa posunula tvorba národnej stratégie globálneho vzdelávania (NS GV) v SR; ako otvárať a komunikovať citlivé až kontroverzné témy na školách; ako viesť mladých k trvalo udržateľnému rozvoju v školskom systéme; na čo sa zamerať v globálnom a občianskom vzdelávaní po voľbách, aj aký typ vzdelávania pomôže stabilizovať a scitlivieť spoločnosť.

Reakcie na našu osvetovú kampaň na sociálnych sieťach nás ako Ambrelu utvrdili v potrebe prinášať naďalej témy tolerancie, solidarity, scitlivovania obyvateľstva a medzikultúrneho dialógu aj medzi ľudí mimo tzv. ‘mimovládkarskej bubliny’. 

Menu